Získajte výhru až 1500 €.

Pravidlá výhernej zlosovacej hry „Ako získať až 1500 €  alebo 750 €?“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Ako získať až 1500 €  alebo 750 €?“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Schiedel Slovensko, s.r.o, so sídlom Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, IČO:  36 337 404, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 14849/R, štatutárny orgán – konateľ Pavol Ševčík, ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 9.9. 2019 do 30.11.2019 24.00.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže zakúpi výrobok značky Schiedel KINGFIRE s prislúchajúcim komínom (celková výška oboch min. 5m) Schiedel Absolut alebo krbové kachle Schiedel Sirius s prislúchajúcim komínom Schiedel Permeter SmoothAir (celková výška oboch min. 5m) a zaregistruje sa prostredníctvom vyplnenia formulára a tiež zaslaním kópie (scanu, fotografie) dokladu o kúpe prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu mail@schiedel.sk. Usporiadateľ potvrdí zaslanou spätnou mailovou správou registráciu Účastníka po zaslaní kópie dokladu o kúpe. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou registráciou. Usporiadateľ vyžrebuje náhodným výberom troch účastníkov, ktorí získajú jednu finančnú cenu a to za 3.miesto v sume 500€ (brutto 535,18 €), za 2.miesto v sume 1000€ (brutto 1152,46 €) a za 1.miesto v sume 1500€ (brutto 1769,75 €)pri kúpe systému Kingfire a troch účastníkov, ktorí získajú jednu finančnú cenu a to za 3.miesto v sume 250€ (brutto 250 €), za 2.miesto v sume 500€ (brutto 535,18 €)a za 1.miesto v sume 750€ (brutto 843,82 €)pri kúpe systému Sirius.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak sa preukáže, že ide o osobu, ktorá nespĺňa podmienky súťaže v zmysle bodu 3.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti dňa 6.12. 2019 o 10:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec spoločnosti alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil vo formulári  pri prejavení záujmu o zaradenie do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

Pre Kingfire

 • finančnú cenu a to:
  1. cena=  finančná výhra netto 1500€ (brutto 1769,75 €)
  2. cena=  finančná výhra netto 1000€ (brutto 1152,46 €)
  3. cena=  finančná výhra netto 500€ (brutto 535,18 €)

Pre Sirius

 • finančnú cenu a to:
  1. cena=  finančná výhra netto 750€ (brutto 843,82 €)
  2. cena=  finančná výhra netto 500€ (brutto 535,18 €)
  3. cena=  finančná výhra netto 250€ (suma výhry nepodlieha zdaneniu)

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom ich uvedie vo formulári Súťaže na stránke Usporiadateľa, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), avšak najviac do 31.decembra 2019 Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Finančná výhra podlieha zdaneniu podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle §43/3/písmeno d) ods.10 Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov  sa zráža daň pri výplate výhry v prospech výhercu.
Zrážku dane vykoná organizátor súťaže pri výplate výhry, daň oznámi a odvedie správcovi dane.
Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť považuje za splnenú.
Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou inej kompenzácie (výmenou ceny sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Zamarovciach dňa 6.septembra 2019

Schiedel Slovensko, s.r.o.