For dette nettstedet

1.    Omfang

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud og leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS med mindre annet skriftlig er avtalt.

2.    Bestilling av varer

Bestilling av varer skjer direkte til norge@schiedel.com, eller via våre selgere. Bestillingsfrister: Ved henting må ordre foreligge innen kl. 12.00 dagen før.

Skaffevarer: Ordre på skaffevare er bindende hvis ikke Schiedel Skorsteiner AS mottar avbestilling innen 24 timer etter at varen er satt i bestilling.

3.    Priser

Alle priser er avhentet våre lagre. Fraktkostnader tilkommer ved flytting av varer mellom våre lagre.  Minstepris  postforsendelser kr 250,-. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Prisendringer:

Ved prisendring er det leveringsdagens priser som gjelder.

4.    Betalingsbetingelser

 1. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Mora-/forsinkelses- renter faktureres med prosentsats fastsatt av Lovdata.
 2. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling av kjøpesummen før varene blir levert hvis Schiedel Skorsteiner AS forlanger det. Dette gjelder selv om varen er solgt på kreditt.
 3. Hvis levering ikke kan skje til avtalt tid på grunn av kjøperens forhold, kan Schiedel Skorsteiner AS foreta full fak- turering når varene er leveringsklare fra fabrikk.
 4. Uenighet om oppgjør beretter ikke under noen omstendig- heter kjøperen til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet.

5.    Tegninger og spesifikasjoner

 1. Ved salgsavtaler som forutsetter spesifikasjon fra kjøperens side av den ytelse som skal leveres, plikter kjøper å fremkomme med nødvendige spesifikasjoner innen avtalt frist, eller dersom frist ikke er avtalt på Schiedel Skorsteiner AS sin forespørsel. Dersom spesifikasjonsfristen oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS fastsette en ny spesifikasjonsfrist. Hvis også denne oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS heve avtalen og/eller kreve erstatning.
 2. Kjøperen har ansvaret for at det, før avtale inngås, skriftlig oppgis eventuelle forutsetninger med hensyn til anvendelse, belastninger, klimaforhold og andre forhold som kan influere på utførelse eller valg av produktkvalitet.

6.    Leveringstid

 1. Dersom det er angitt fast leveringsdato gjør vi vårt ytterste for å holde denne. Innenfor avtalt leveringstid plikter kjøper å medvirke til nødvendig mottak.
 2. Schiedel Skorsteiner AS påtar seg ikke økonomisk ansvar ved en eventuell forsinkelse.
 3. Antydet leveringstidspunkt er uten forbindtlighet og baserer seg på lagersituasjon og produksjonsplan ved tilbudstids- punktet. Leveringstid for spesialproduserte produkter må avtales særskilt.

7.    Leveringssted, kjøring, risiko

 1. Med mindre annet er avtalt anses varene solgt EXW/hentet hovedlager/distriktslager. Bestiller får fritt opplastet bilen, men må selv sikre lasten. Henting må avtales med minst en dags forvarsel. Dersom en ordren ikke blir hentet til avtalt tid blir varene sendt til kjøper på kjøpers regning.
 2. Utkjøring av piper og tilbehør kan besørges av våre samar- beidspartnere. Avbestilling av kjøring må skje min. 2 dager før levering, hvis ikke blir frakten belastet.
 3. Ved bestilling av ikke lagerførte produkter må ekstra frakt- kostnader påregnes.
 4. Dette innebærer at Schiedel Skorsteiner AS stiller varene til kjøpers disposisjon, mens kjøper bekoster hele transporten. Risikoen for varene går over på kjøperen når varene stilles til hans disposisjon. Schiedel Skorsteiner AS kan formidle trans- port gjennom sine forbindelser. Slik transport skjer uten ansvar for Schiedel Skorsteiner AS på de betingelser som gjelder. Har kjøperen ved EXW hovedlager/distriktslager eller FOB salg ikke gitt uttrykkelig instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestill- ing, velger Schiedel Skorsteiner AS transportvei uten ansvar for billigste transport. Ved CIF, fritt levert eller lignende bestemmer Schiedel Skorsteiner AS transportmåten. Schiedel Skorsteiner  AS for beholder seg retten til å dekke sitt eventuelle assuranse- ansvar som selvassurandør, se pkt. 11 under.

 

8.   Reklamasjoner

 1. Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjonen skje skriftlig innen varene anvendes og senest 3 dager etter mot- tagelse. Det må henvises til faktura eller ordrenummer.

Det ytes ikke erstatning for anvendte varer som har synlige defekter.

 1. Ved utkjøring med våre samarbeidspartnere skal eventuelle transportskader meldes ved varens mottak, og det er kjøp- erens ansvar å dokumentere samt få bekreftet slike skader av transportør. Melding om slike skader påføres følgesed- del ved varemottak. Følgeseddel skal signeres av kunde og transportør.
 2. Ved henting på vårt hovedlager/distriktslager opphører vårt ansvar for varen etter opplasting.
 3. Dersom det foreligger vesentlige mangler ved varene som Schiedel Skorsteiner AS svarer for, har Schiedel Skorsteiner AS valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforent andel av fakturabeløpet.

9.   Retur av varer

Retur av varer kan ikke finne sted uten avtale. Faktura eller or- drenummer skal påføres. Mindre partier og brutte forpakninger mottas ikke i retur. Ved retur trekkes det 10% av bruttopris i re- turomkostninger. Returfrakt betales av avsender. Unntak: Retur som skyldes feil fra Schiedel Skorsteiner AS side som f.eks. feil leverte varer. Eventuell retur av produkter må foretas innen

3 mnd. fra fakturadato. Skaffevarer tas ikke i retur.

 

10.   Kvalitet

Schiedel Skorsteiner AS kan uten forutgående varsel gjøre en- dringer i sitt produkt- utvalg, og har ingen forpliktelser med hen- syn til lagerhold.

 

11.   Forsikring

Ved salg på CIF-vilkår, fritt levert, franco eller lignende overtar Schiedel Skorsteiner AS assuranseansvaret som selvassurandør. Assuranseansvaret er, med mindre annet er skriftlig avtalt, be- grenset til den minimumsdekningen som fremgår av Incoterms.

12.   Salgspant

Schiedel Skorsteiner AS har salgspant i varene inntil disse er fullt betalt.

13.   Lovvalg, tvister

Alle rettsspørsmål som måtte oppstå i anledning av leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS, skal bedømmes etter norsk rett. Tvister som forståelse av avtalen, eller som springer ut av avtalen, skal avgjøres ved Schiedel Skorsteiner AS verneting.

 

Schiedel Skorsteiner AS driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer. Schiedel Skorsteiner AS tar forbehold om trykkfeil!