Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych osobowych jest:

Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole

(KRS: 0000145897, NIP: 754-101-85-41, REGON: 531017529.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania e-kartki z życzeniami świątecznymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i  przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia „RODO” lub Ustawy o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotą zewnętrznym

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.