IMPRESSUM

Zgodnie z § 25 ustawy o mediach obowiązek wyjawienia

www.schiedel.pl jest stroną internetową
Schiedel Sp. z o.o. Polska

Za treść odpowiada:
Schiedel Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000145897 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 754-10-18-541
Regon: 531017529

Zarząd Schiedel Sp. z o.o.:
Krystian Kula – Prezes Zarządu
Anna Droździk – Członek Zarządu
Prokurenci:
Roman Nowak
Leszek Demciuch
Adres:
ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
Telefon: (77) 455 59 49
Fax: (77) 455 59 47
E-mail: biuro@schiedel.com

Informacje prawne: 

  1. Prawa ochronne

Wszystkie prawa do niniejszej strony internetowej i jej zawartości należą do Schiedel GmbH. Użytkownik może korzystać z tej strony internetowej wyłącznie do celów prywatnych oraz może korzystać z funkcji Schiedel GmbH do składania zamówienia. Każdy inny sposób korzystania wykraczający poza przeglądanie, pobieranie, drukowanie fragmentów strony internetowej do użytku prywatnego jest zabroniony. Marki wraz z logami, sloganami i nazwami produktów są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi markami należącymi do Schiedel GmbH, Braas Monier Building Group Services GmbH lub ich spółek-córek lub są wykorzystywane przez te przedsiębiorstwa jako licencjobiorców. Licencji, niezależnie od rodzaju, nie udziela się.

  1. Kopiowanie

Kopiowanie tej strony internetowej lub jej fragmentów jest możliwe tylko do użytku prywatnego, jeśli zostanie podane źródło Schiedel GmbH. Dlatego kopie, niezależnie od formy (papierowa, cyfrowa, inna) należy opatrzyć następującymi informacjami: “Źródło: www.schiedel.at”; oraz “© Schiedel Österreich”.

  1. Powiązania

Bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony Schiedel GmbH nie można dokonywać zmian na tej stronie internetowej i/lub jej zawartości, w szczególności przez tworzenie powiązań w postaci ramki, linku czy też w inny sposób. Ewentualne linki podane na tej stronie internetowej służą wyłącznie wygodzie. Proszę pamiętać, aby przed rozpoczęciem korzystania z tych linków opuścić stronę Schiedel GmbH. Schiedel GmbH nie ma żadnego wpływu na zawartość strony internetowej otwartej za pomocą linku i nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać po otwarciu tych stron internetowych lub wskutek pobrania lub wykorzystania zawartości w inny sposób. Jeśli linki na stronie internetowej osób trzecich prowadzą do strony internetowej Schiedel GmbH, nie oznacza to, że Schiedel GmbH wyraziło zgodę na publikowanie zawartość strony internetowej należącej osób trzecich lub jest za nią odpowiedzialne.

  1. Kompletność

Schiedel GmbH dołoży starań, aby informacje umieszczone na stronie internetowej był poprawne, kompletne i aktualne. Jednakże Schiedel GmbH zaleca, aby sprawdzać informacje pod względem poprawności przed ich zastosowaniem. Schiedel GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej strony internetowej ani za szkody powstałe w wyniku otwarcia, pobrania czy skorzystania z tej strony internetowej.

  1. Wybór prawa

Odnośnie do ewentualnych sporów prawnych wynikających z korzystania ze strony internetowej i/lub jej funkcji obowiązuje prawo austriackie.

  1. Zapisywanie danych osobowych

Aby zamówić broszury, obsługę sklepu Schiedel lub skorzystać z formularza aplikacyjnego online, konieczne jest podanie danych osobowych żądanych na stronie internetowej. Schiedel GmbH zapisuje te dane w celu przetworzenia złożonego zapytania. Schiedel GmbH traktuje przekazane dane jako poufne i udostępnia je osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych powyżej.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych czy szkód niematerialnych powstałych w wyniku korzystania lub niekorzystania z zamieszczonych informacji lub skorzystania z informacji błędnych i niekompletnych są zasadniczo wykluczone, jeśli autorowi nie będzie można udowodnić, że szkody zostały spowodowane przez jego umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość dokonywania zmian, uzupełniania, usuwania czy czasowego lub definitywnego wstrzymania publikacji części stron lub całej oferty bez oddzielnej zapowiedzi.

Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich czy pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linki“) znajdujących się poza obszarem naszej odpowiedzialności obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie wyłącznie w przypadku, jeśli mielibyśmy informacje na temat zawartości tych stron i możliwości techniczne zablokowania treści niezgodnych z prawem. Z tego powodu wyraźnie oświadczamy, że zalinkowane strony w momencie zamieszczania linku nie zawierały nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na treści zamieszczane aktualnie i w przyszłości oraz na treści zalinkowanych/powiązanych stron. Dlatego zdecydowanie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich zalinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych w ramach naszej oferty internetowej oraz wpisów zewnętrznych w przygotowanych przez nas księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne czy niekompletne treści, w szczególności szkody wynikające z korzystania czy niekorzystania z informacji opublikowanych w ten sposób, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której prowadzi odnośnik, nie zaś osoba, wyłącznie wskazująca za pośrednictwem linku na daną publikację. W przypadku korzystania ze strony internetowej nienależącej do SCHIEDEL chodzi o niezależną stronę, nad zawartością której nie mamy żadnej kontroli. Dotyczy to także sytuacji, w których strona taka będzie zawierać logo firmy SCHIEDEL. Ponadto link podany na naszej stronie nie oznacza, że utożsamiamy się z zamieszczoną tam treścią czy zachęcamy do korzystania z takiej strony. Do obowiązków użytkownika należy upewnienie się, czy wykorzystywane przez niego aplikacje nie zawierają wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich czy innych szkodliwych elementów.

Prawo autorskie i prawo do korzystania ze znaków zastrzeżonych

Autor dołoży starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do użytych grafik, nagrań dźwiękowych, filmów wideo i tekstów, własnych grafik, nagrań dźwiękowych, filmów wideo i tekstów lub będzie korzystać z grafik, nagrań dźwiękowych, filmów wideo i tekstów niewymagających licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają w nieograniczonym zakresie obowiązującym przepisom prawa znaków zastrzeżonych oraz prawa własności zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie samego wymienienia nie można wysnuć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie dotyczące opublikowanych treści sporządzonych przez samego autora należy wyłącznie do autora strony. Powielanie czy korzystanie z takich grafik, nagrań dźwiękowych, filmów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych czy drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Skuteczność prawna lub wyłącznie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z której prowadzi na tę stronę odnośnik. Jeśli części czy poszczególne sformułowania tego tekstu obowiązującego stanu prawnego nie są ważne, utraciły ważność lub są niekompletne, nie uchybia to ważności pozostałych części dokumentu pod względem treści i ważności.