Współpraca

STOWARZYSZENIA

Firma Schiedel jest członkiem wielu lokalnych i krajowych organizacji biznesowych i branżowych, m.in.: Stowarzyszenia „Kominy Polskie”, Stowarzyszenia Opolski Dom, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych.

Z uwagi na obecność w wielu krajach Europy jesteśmy również zrzeszeni w międzynarodowych organizacjach, takich jak np. Business Center Club oraz European Chimney Association.

Nasze produkty zalecane są przez Krajową Izbę Kominiarzy, z którą firma Schiedel współpracuje od początku istnienia tej organizacji.

Stowarzyszenia

BUSINESS CENTRE CLUB

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

www.bcc.org.pl

Stowarzyszenia

EUROPEAN CHIMNEYS ASSOCIATION

European Chimneys Association to stowarzyszenie, które powołano do życia w oparciu o wiedzę i doświadczenie największych europejskich producentów systemów kominowych.

Celem ECA jest wspomaganie i koordynacja badań i rozwoju, na rzecz utrzymania najwyższych standardów jakości , bezpieczeństwa i ochrony środowiska w kontekście systemów odprowadzania spalin.

www.eca-europe.org

Stowarzyszenia

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy.

Powstanie organizacji kominiarskiej z siedzibą w Warszawie stanowi wypełnienie miejsca na mapie. W Warszawie – stolicy Polski, gdzie jest Prezydent, Sejm, Senat, Ministerstwa i urzędy centralne – nie było dotychczas siedziby żadnej samodzielnej organizacji kominiarskiej non profit z osobowością.

Izba działa dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

www.izbakominiarzy.pl

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH

Korporacja Kominiarzy Polskich powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży oraz działa na rzecz ogólnego rozwoju techniki kominiarskiej.

www.korporacjakominiarzy.pl

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM KOMINIARSKIM

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia

KOMINY POLSKIE

Stowarzyszenie “Kominy Polskie” jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych.
Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie internetowej  www.kominypolskie.com.pl

Stowarzyszenia

OPOLSKI DOM

Stowarzyszenie „Opolski Dom” jako lokalna grupa działania stanowi formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, organizacji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych.

Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizować między innymi poprzez promocję opolskiej architektury, rzemiosła, materiałów budowlanych i osiągnięć naukowych wśród mieszkańców Opolszczyzny.

www.opolski-dom.pl

Stowarzyszenia

POLSKA KORPORACJA TECHNIKI SANITARNEJ GRZEWCZEJ GAZOWEJ I KLIMATYZACJI

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i  Klimatyzacji
powstała we wrześniu 1992 roku, a zasięgiem działania obejmuje terytorium całego kraju. W chwili obecnej działa 11 Oddziałów Okręgowych Korporacji: Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Kielcach i w Olsztynie.
Korporacja zrzesza wykonawców, producentów, projektantów i handlowców, związanych z zasięgiem jej branżowych zainteresowań, od małych warsztatów rzemieślniczych, do dużych prywatnych i państwowych zakładów, a także stowarzyszeń. 

http://www.sggik.pl/

Stowarzyszenia

NOWOCZESNE BUDYNKI

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zrzesza osoby z szeroko pojętego rynku budowlanego, m.in. przedstawicieli organizacji branżowych, specjalistów, producentów i dostawców wyrobów budowlanych, biur projektowych, ekspertów akademickich.
Mamy na uwadze przejrzystość, jednoznaczność i aktualność przepisów techniczno-budowlanych.
Zależy nam na zrównoważonym rozwoju budownictwa i podnoszeniu jakości budynków w Polsce.

www.snb.org.pl

Stowarzyszenia

POLSKA FEDERACJA BUDOWNICTWA

Polska Federacja Budownictwa, działa od 1 marca 2012 r. i jest organizacją wyłącznie dla elity polskiego budownictwa. Zrzesza jedynie przedstawicieli tych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, którzy działają zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki kupieckiej.
Naszym celem jest promowanie nowoczesnych materiałów budowlanych o wysokiej jakości. Wspieramy firmy z branży budowlanej, prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy europejskie, gwarantujące długoterminową satysfakcję klientów.

www.pfb.org.pl

Stowarzyszenia

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI POLSKIE

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zostało założone w 2003 roku i obecnie zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych spośród producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców działających na terenie całej Polski. Cele OSKP to nie tylko reprezentowanie wspólnych interesów środowiska związanego z branżą kominkową i zduńską, ale także działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

www.kominkipolskie.com.pl