Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych (formularze Facebook)

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zbieranych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na portalu Facebook jest spółka „SCHIEDEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000145897, posiadająca numer NIP: 7541018541 oraz numer REGON: 531017529, z kapitałem zakładowym w wysokości 18 019 150 złotych, nr telefonu (77) 455 59 49, e-mail: biuro@schiedel.com (zwany dalej: Administratorem lub Spółka).
 2. Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane: imię i nazwisko, adres (miasto, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu niezbędnym do odczytania wiadomości pozostawionych za pomocą formularza kontaktowego, nawiązania kontaktu z osobą wysyłającą zapytanie, wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) – dane przetwarzane w celu niezbędnym do wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Brak niezbędnych danych lub podanie danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych może uniemożliwić wymianę korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także w celu należytego świadczenia usług, podmiotom świadczącym usługi audytorskie oraz doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W związku z transferem danych osobowych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tj. Facebook, Google, dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom na zasadach określonych w ramach użytkowania tych serwisów.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 11. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się drogą mailową: inspektorodo@schiedel.com.
 12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.