REGULAMIN PROMOCJI
„KUPIŁEŚ KOMIN? ODBIERZ 10% RABATU NA FOTOWOLTAIKĘ SCHIEDEL”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i administratorem akcji promocyjnej „KUPIŁEŚ KOMIN? ODBIERZ 10% RABATU NA FOTOWOLTAIKĘ SCHIEDEL” zwanej dalej Promocją jest spółka Schiedel sp. z o.o. z siedzibą w 45-449 Opolu, ul. Wschodnia 24 zwana dalej  „Organizatorem” lub „Schiedel”.
 2. Promocja trwa od 10 maja 2021 roku do dnia, w którym na stronie internetowej Organizatora pojawi się oficjalna informacja o zakończeniu Promocji.
 3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych (pełnoletnich) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Produkty objęte Promocją

Promocją objęte są wymienionej poniżej produkty Schiedel:
a) zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

§ 3. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Promocji może być: wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna i/lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uczestnicząca w procesie zakupu produktów Schiedel (zwani dalej „Uczestnikiem” lub zbiorczo „Uczestnikami”).
 2. Uczestnik Promocji spełnia ponadto następujące wymogi:
  a) musi mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  b) jeżeli Uczestnik zdecyduje się działać nie osobiście lecz za pośrednictwem swojego reprezentanta, wówczas wskazuje jedną osobę, która będzie reprezentowała Uczestnika w Promocji i która będzie uprawniona do odbioru w jego imieniu rabatu.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja dotyczy udzielenia rabatu na zakup produktów objętych Promocją, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z promocyjnego rabatu na zakup produktów objętych Promocją, o których mowa w § 2 Regulaminu jest spełnienie łącznie następujących wymogów:
  a) zakup przez Uczestnika w okresie trwania Promocji lub wcześniej dowolnego komina marki Schiedel lub Wulkan;
  b) zgłoszenie swojego uczestnictwa w Promocji na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie schiedel.pl (dokładny link: https://www.schiedel.com/pl/rabat i zapoznanie się z warunkami Promocji;
  c) przedłożenie Organizatorowi przy dokonywaniu zgłoszenia zgodnie z pkt b) scanu dowodu zakupu (faktura lub rachunek) dowolnego komina marki Schiedel lub Wulkan, zakupionego w okresie wskazanym w pkt a)
  d) odbiór (osobiście lub poprzez ustanowionego reprezentanta) Vouchera na kwotę wynikającą z udzielonego rabatu – odbiór Vouchera na wybraną przez Uczestnika promocję będzie się odbywać poprzez doradcę techniczno–handlowego Organizatora, który otrzyma z działu marketingu informacje o Uczestniku zainteresowanym promocją i spełniającym jej warunki; dział marketingu przekazuje kontakt (telefon i mail) doradcy techniczno-handlowemu, aby ten mógł ustalić z Uczestnikiem szczegóły przekazania Vouchera;
  e) kontakt (mailowo lub telefonicznie) ze wskazanym przez Organizatora doradcą techniczno-handlowym, który wskazuje miejsce, gdzie Uczestnik z przyznanym Voucherem może zakupić produkty objęte Promocją.
 3. Organizator udziela następujących rabatów dla Uczestników Promocji:
  a) rabat promocyjny w wysokości 10% na zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej
 4. Ostateczny termin wykorzystania otrzymanego Vouchera upływa w dniu zakończenia Promocji, jak zostało wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 5. Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji jest Schiedel Sp. z o.o. z siedzibą w 45-449 Opolu, ul. Wschodnia 24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS: 0000145897, legitymująca się numerem NIP: 7541018541.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 3. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole lub przez email Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektorodo@schiedel.com
 4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania kuponów promocyjnych oraz realizacji rabatu w przypadku zakupu produktów objętych promocją, nie dłużej niż do 31 stycznia 2022 roku. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również w celu postępowania reklamacyjnego dotyczącego odmowy przyznania rabatu (przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia Promocji. Ponadto, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym, jego dane będą wykorzystywane i przechowywane również w celach marketingowych, nie dłużej niż do 31 stycznia 2023 roku. Przesyłając Organizatorowi zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §4 ust. 2 b) Regulaminu, Uczestnicy wyrażają tym samym swoją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.  Wyrażona w ten sposób zgoda może zostać wycofana przez Uczestnika w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Promocji również do firm współpracujących (np. hurtowni, salonów kominkowych) w celu sfinalizowania transakcji zakupu produktów objętych Promocją.
 6. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 7. Uczestnik Promocji ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w pkt 4 powyżej.

 1. Do momentu zakończenia Promocji, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail podany w punkcie 4 wiadomość o temacie “Wycofanie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użył w Promocji. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Promocji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.
 2. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia promocyjnego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Promocji.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być zgłaszane, pisemnie (listem poleconym) na adres Organizatora: Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole lub mailowo (na adres e-mail marketing_pl@schiedel.com), przez cały czas trwania Promocji, nie dłużej niż do 30 dni od zakończenia Promocji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę i adres firmy uczestniczącej w Promocji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 1 miesiąca od dnia ich dotarcia na adres wskazany w pkt 1 przez komisję powołaną przez Organizatora.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5-dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej schiedel.pl
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie schiedel.pl