Czy komin wymaga pozwolenia na budowę?

Czy komin wymaga pozwolenia na budowę?

Przed rozpoczęciem budowy domu kluczowym elementem jest zadbanie o wszelkie formalności. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wiąże się z przedstawieniem projektu domu. Z reguły przewody kominowe, ich położenie i parametry są w nim ujęte. Wówczas pozwolenie na budowę jest równoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowę komina stalowego lub ceramicznego, zależnie od tego, na jakie rozwiązanie zdecydowaliśmy się na etapie projektu.

Natomiast w sytuacji, kiedy projekt nie obejmował budowy komina, a musi on jednak powstać, należy zaktualizować projekt i uzyskać pozwolenie z urzędu. Komin ma wpływ na funkcjonowanie budynku, jego parametry, a także szereg innych kwestii, które są określone w ustawie o Prawie budowlanym.

Dom z kominami

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie, kluczowe jest pozyskanie wszelkich zgód umożliwiających budowę. Co ważne, komplet podpisów na dokumentach pozwoli oszczędzić np. rozprawy sądowej i następstw wypadku w razie choćby nawet pożaru.

Czy dostawienie komina wymaga pozwolenia na budowę?

Dostawienie komina do już istniejącego budynku – pozwolenie czy zgłoszenie

Instalacja stalowego komina zewnętrznego, powieszonego na ścianie budynku nie wymaga zezwolenia – ze względu na brak fundamentów i konstrukcji samonośnej. Sytuacja zmienia się, kiedy komin przekracza wysokość 3 metrów. W tej sytuacji jest to już przebudowa. Łączy się to z koniecznością uzyskania pozwolenia – taka ingerencja prowadzi do zmiany parametrów użytkowych budynku. Kwestię tą reguluje artykuł 28. Prawa budowlanego: roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wymaga to wykonania planu technicznego i architektonicznego.

Oprócz tego warto wiedzieć, że jeśli komin stanowi element przyłączeniowy do pieca, wkładkę kominową montowaną podczas renowacji już istniejącego komina czy też zewnętrzną konstrukcję od podstaw nie wymaga to pozwolenia. Wystarczy zgłoszenie do odpowiedniej jednostki. Kwalifikuje się to, zgodnie z przepisami, jako wykonanie przyłączy cieplnych do już istniejącego układu kominowego. Natomiast, kiedy w grę wchodzi modernizacja budynku, uwzględniająca budowę nowego komina lub całej sieci będziemy potrzebować zezwolenia.

Kiedy komin wymaga pozwolenia na budowę – zmiana budynku gospodarczego na kotłownię

Zmiana formy użytkowania budynku z gospodarczego na kotłownię wymaga uzyskania zgody na budowę oraz zgody kominiarskiej i zgodności z projektem. Komin oraz system wentylacji nie mogą naruszać konstrukcji nośnych. Na projekt budowy nanosi się zmiany (najczęściej zajmuje się tym architekt), żeby dostać pozwolenie.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę – krótki poradnik

W przypadku pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego należy złożyć wniosek o pozwolenie oraz szereg dokumentów, na podstawie których decyzja może być wydana.

Do wniosku o pozwolenie na budowę załączamy:

 • w trzech egzemplarzach:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,

oraz

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana),
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dołącza się:

 • kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
 • kopię zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień:
  • opracowania projektu – w przypadku projektanta,
  • sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego.

Zgłoszenia (bez konieczności pozwolenia na budowę) wymagają roboty budowlane polegające na przebudowie:

 • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych,
 • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, kiedy nie dochodzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której znajduje się budynek,
 • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW), wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii.