INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – kandydat

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Schiedel” Sp. z o.o.siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000145897, posiadająca numer NIP: 7541018541 oraz numer REGON: 531017529, z kapitałem zakładowym w wysokości 14.620.000,00 złotych, nr telefonu 77 410 34 61, e-mail: inspektorodo@schiedel.com (zwana dalej: „Administratorem”), jako pracodawca.
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez Administratora w celach obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeśli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO).
  Przepisy prawa pracy: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, biuro rachunkowe.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie danych wymaganych przez art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od udzielenia zgody.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Przysługują Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się drogą mailową: inspektorodo@schiedel.com.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.