Stacks of wood

DET NATURLIGASTE SÄTTET FÖR UPPVÄRMNING TRÄ

Hållbarhet och klimatskydd är två mycket viktiga teman för oss alla. Det är vårt ansvar både som tillverkare och som konsumenter att vara aktsamma om vilken energikälla vi använder och hur vi använder dem. Den intelligenta och hållbara användningen av naturliga, förnybara råmaterial som exempelvis trä, som en förnybar energikälla tillsammans med energieffektiva värmesystem hjälper oss att uppnå utmanande klimatmål med låga utsläpp. Användningen av ved sparar in millioner ton CO2 i Europa och är en betydande hjälp för att undvika växthusgaser.
Branch

I BEGYNNELSEN …

750000 år f. Kr.
Först såg människor endast eld när en blixt slog ned och träd eller gräs fattade eld. Homo erectus var den första människan som använde sig av eld.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…FANNS DET ELD

40 000 år f. Kr.
Vi började använda eld i eldstäderna …
Large bonfire

FRÅN ELD …

1946
1946 grundade Friedrich Schiedel sitt eget företag som hette Erbacher Bauwaren. Som han alltid brukade säga grundades Schiedel ”bokstavligen med två lånade skyfflar och en lånad skottkärra” och så föddes den första Schiedel skorstenen för att kontrollera eld och rökgas.
Black and white photo of two men working on a chimney

…TILL UPPFINNING

2020
Schiedel är Europas ledande leverantör av högeffektiva skorstenssystem och använder sin expertis för att erbjuda integrerad ventilation och kaminsystem. Schiedel står för hållbara och mycket avancerade kompletta system, intelligenta monteringslösningar och skräddarsydd service.
Modern day Schiedel fireplace installation

UPPVÄRMNING MED TRÄ

1
Piece of wood

FÖRNYBAR RESURS

Trä är en förnybar resurs som endast förbränner så mycket koldioxid (CO2) som det frigör genom naturlig förruttnelse i skogen eller så mycket som trädet tagit upp från atmosfären under sin tillväxt.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

HÖGT ENERGIVÄRDE

Ved har ett högt energivärde. Till exempel ekträ: samtidigt som det har en restfukthalt på 15–20%, uppgår dess värmevärde till 4,2 kWh per kilo.
branch laying horizontally
Piece of wood
IDAG
9 %
Single log
…av den nuvarande globala energiförsörjningen (560 EJ) kommer från skogarna med sammanlagt nästan 49 EJ.
Piece of wood
2035
13–15%
Multiple logs
…av den globala energiförsörjningen kommer troligtvis att täckas av trä 2035 (72–84 EJ) – det är vad World Bioenergy Association förväntar sig.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

LÅG EMISSIONSFAKTOR

Inverkan av luftföroreningar på vår hälsa och miljö är så betydande att det anses vara det näst största miljöproblemet efter klimatförändringarna. Med en mycket låg primär energikoefficient på 0,2 har ved en låg emissionsfaktor jämfört med andra energikällor.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

UTSLÄPP FRÅN TRÄFÖRBRÄNNING I BOSTÄDER

Omvänt sker träförbränning i bostäder för det mesta i lantliga och glest befolkade områden med en mycket mera utspridd koncentration. Gamla spisar och öppna eldar förorenar mycket mer än en modern träapparat. Gamla spisar är en del av problemet, nya spisar är en del av lösningen.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

EFEEKTIVITET

Den moderna teknologin från Schiedel kan drastiskt öka spisarnas effektivitet med upp till 86% och samtidigt reducera utsläppen med 2/3 jämfört med gamla och ineffektiva spisar.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Medan gamla och ineffektiva enskilda spisar och öppna eldar är starkt bidragande orsaker till problemet kan nya teknologier och användning av fjärrvärmenätverk förse EU-konsumenter med rena och effektiva alternativ som är anpassade till kraven i den rena energins tidsålder.

Vi skulle kunna reducera utsläppen drastiskt om konsumenterna både ersätter gamla apparater och endast använder torr ved av bästa kvalitet.

6
Piece of wood

EUROPAS SKOGAR VÄXER

30% av den årliga skogstillväxten förblir i skogen. Den europeiska skogsytan ökar varje minut med storleken på ett fotbollsfält och ökar därigenom potentialen för kolinfångning i de kommande dekaderna.
30%
av den årliga skogsökningen förblir i skogen.
7
Piece of wood

ANVÄNDNING AV HELA TRÄD

Hållbar användning av hela trädet: ved som råmaterial är inte bara ett utmärkt material för att generera energi utan också lämpat för byggnadskonstruktioner eller tillverkning av trämöbler.
TÄNDSTICKOR
PELLETS
BORD
GOLV
8
Piece of wood

EUROPEISKA KLIMATMÅL

Förutom energibesparing fokuserar EU på förnybara energier som till exempel biomassa och i synnerhet trä. Våra energisystem måste bli fria från fossila bränslen. Till 2020 vill EU att förnybara energier utgör 20% av den totala energiförbrukningen och minst 30% år 2030.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

HUR MAN ELDAR MED TRÄ

VED - DET RÄTTA VALET

Lövträ är bättre att elda med i en eldstad än barrträ. Barrträ är hartshaltigt och har en kortare brinntid.
Piece of Beech wood
BOK
Piece of Oak wood
EK
Piece of Birch wood
BJÖRK
Piece of Spurce wood
GRAN

DEN RIKTIGA STORLEKEN PÅ VED

Valet av rätt ved är avgörande för dess värmevärde.
Storleken på vedkubben ska anpassas till storleken på eldstaden. För de flesta eldstäder motsvarar det en längd på 25 till 30 cm medan omkretsen inte ska överstiga 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
25 till 30 cm längd
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
25 cm omkrets

Försäkra dig om att din ved kommer från regionala skogar med hållbart skogsbruk. Genom att göra detta förpliktar du dig att understödja miljön och att föregå med gott exempel när det gäller hållbarhet.

Optimal ved torkas under ett år och har en fuktighet på 15-20%. Eftersom fuktig/färsk ved är mycket tyngre än väl lagrat får du mindre trä för pengarna.

Wet wood with red X across it

OCH NU…
ÄR DET DIN TUR ATT TÄNDA ELDEN!