Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych określa jakie dane osobowe osób, wypełniających formularze kontaktowe dostępne w witrynie internetowej www.schiedel.com będą gromadzone i przetwarzane oraz w jakim celu będą one wykorzystywane.
 2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zbieranych za pośrednictwem formularzy kontaktowych spółka „SCHIEDEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000145897, posiadająca numer NIP: 7541018541 oraz numer REGON: 531017529, z kapitałem zakładowym w wysokości 18 019 150 złotych, nr telefonu (77) 455 59 49 e-mail: biuro@schiedel.com (zwany dalej w niniejszym dokumencie: Administratorem lub Spółka).
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).
 4. Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności w celu ochrony danych osobowych oraz będzie gromadził dane osobowe zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.

2. Zakres i cel gromadzenia danych

 1. Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane: imię i nazwisko, adres (miasto, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail.
 2. Dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu:
  a) niezbędnym do odczytania wiadomości pozostawionych za pomocą formularza kontaktowego, nawiązania kontaktu z osobą wysyłającą zapytanie, wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  b) marketingu i promocji własnych Produktów i usług, przesyłania ofert i informacji handlowych, wysyłanie newslettera – w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez Klienta.
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) – dane przetwarzane w celu niezbędnym do wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  b) 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) – w zakresie danych, przetwarzanych w celu marketingu i promocji własnych Produktów i usług, przesyłania ofert i informacji handlowych, newslettera.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do wymiany korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Brak niezbędnych danych lub podanie danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych może uniemożliwić wymianę korespondencji z nadawcą wiadomości pozostawionej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Informacje dotyczące danych osobowych

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do podmiotu świadczącego usługi utrzymania strony internetowej, a także w celu należytego świadczenia usług, podmiotom świadczącym usługi audytorskie oraz doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z transferem danych osobowych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tj. Facebook, Google, dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom na zasadach określonych w ramach użytkowania tych serwisów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, a w przypadku wykorzystywania danych dla celów marketingowych – nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się drogą mailową: inspektorodo@schiedel.com.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

4. Pliki cookies i podobne technologie

 1. Witryna internetowa schiedel.com należy do Schiedel GmbH & Co. KG z siedzibą w Monachium (dalej: „Witryna”).
 2. Witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które identyfikują urządzenie końcowe (komputer, smartphone, tablet) użytkownika i są przechowywane (zapisywane) na urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Pliki cookie zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, w celu połączenia się ze stroną internetową. Pliki cookie mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 4. Pliki cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych użytkowników.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookie przez witrynę zawiera Polityka prywatności.

 5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności w celu zapobiegania nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych, ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych.
 2. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych obowiązuje od dnia 10.05.2021oku. Administrator danych zastrzega prawo zmiany Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.