IMPRESSUM

www.schiedel.be is de website van Schiedel GmbH & Co. KG, München. Verantwoordelijk voor de inhoud: Schiedel GmbH & Co. KG Registratiehof: München HRA 51609 Maatschappelijke zetel: München Contactpersoon: Stephanie Seifried Ust.-Id. Nr. : DE 130743033

Algemeen directeur: Alessandro Cappellini (voorzitter) Johannes Kistler Sascha Neubauer

Adres: Lerchenstraße 9 80995 München Telefoon: +49-89-3 54 09-0 Fax: +49-89-3 51 57 77 E-mail: info.de@schiedel.com

Juridische informatie:

1. Eigendomsrechten Alle rechten op deze website en de inhoud ervan behoren toe aan Schiedel GmbH & Co. KG TOE. U mag deze website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik bekijken en de bestelfuncties van de bestelfuncties van Schiedel GmbH & Co. KG aangeboden bestelfuncties gebruiken. Elk ander gebruik dan het bekijken, downloaden en afdrukken van uittreksels van de website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan. Handelsmerken, inclusief logo’s, slogans en productnamen zijn geregistreerde of niet geregistreerde handelsmerken van Schiedel GmbH & Co. KG, MONIER Group GmbH of haar dochterondernemingen of worden door deze bedrijven in licentie gebruikt. Licenties van welke aard dan ook worden niet verleend. 2. Reproducties Reproducties van deze website of delen van deze website zijn alleen toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden indien u Schiedel GmbH & Co. KG als bron vermeldt. Daarom moeten reproducties, op papier, digitaal of in een andere vorm, als volgt worden gekenmerkt: “Bron: www.schiedel.de”; en “© Schiedel Germany”. 3. Links Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schiedel GmbH & Co. KG is het niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan deze website en/of de inhoud ervan, in het bijzonder is het niet toegestaan om een link te creëren door middel van een frame, een link of op een andere manier. Bestaande links op deze website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Houd er rekening mee dat als u deze links gebruikt, u de website van Schiedel GmbH & Co. KG verlaat. Dienovereenkomstig heeft Schiedel GmbH & Co. KG geen enkele invloed op de inhoud van de website die via de link wordt geopend en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het openen en bekijken van deze websites of door het downloaden of anderszins gebruiken van de inhoud. Indien links vanaf de website van derden naar de website van Schiedel GmbH & Co. KG website leiden, betekent dit niet dat Schiedel GmbH & Co. KG de inhoud van de website van derden heeft goedgekeurd of hiervoor verantwoordelijk is. 4. Volledigheid Schiedel GmbH & Co. KG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks raadt Schiedel GmbH & Co. KG echter aan om de juistheid van de informatie te controleren voordat u deze gebruikt. Schiedel GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of voor schade die ontstaat door het bekijken, downloaden of gebruiken van deze website. 5. rechtskeuze Op alle juridische geschillen die uit het gebruik van de website en/of de functies ervan ontstaan, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. 6. opslag van persoonlijke gegevens Om brochures te bestellen, de Schiedel shop te gebruiken of het online sollicitatieformulier te gebruiken, is het noodzakelijk dat u ons de op de website gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. Schiedel GmbH & Co. KG slaat deze gegevens op om uw aanvraag te kunnen verwerken. Schiedel GmbH & Co. KG zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden ter beschikking stellen voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor de realisatie van de voornoemde doeleinden. 7. disclaimer

Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Verwijzingen en links Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”) die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat wij op de hoogte zijn van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik te verhinderen in het geval van illegale inhoud. Wij verklaren daarom uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud op het moment dat de links werden gemaakt. Wij hebben geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen ons eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in door ons opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst. Als u naar een niet-SCHIEDEL-website gaat, is dit een onafhankelijke site over de inhoud waarvan wij geen controle hebben. Dit geldt ook als deze site eventueel het SCHIEDEL-logo bevat. Bovendien betekent een link van onze site naar een andere site niet dat wij ons identificeren met de inhoud ervan of het gebruik ervan goedkeuren. Wij beschouwen het als uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de toepassingen die u gebruikt vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard. Copyright en handelsmerkrecht De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.