IMPRESSUM

IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

www.schiedel.cz je internetová prezentace
Schiedel s.r.o. Česká republika

Za obsah odpovídá:
Schiedel, s.r.o.
Rejstříkový soud: Praha, oddíl C, vložka 165129
Sídlo společnosti: Nehvizdy
Kontaktní osoba: Ing. Eva Mokošínová
IČO: 25157922
DIČ: CZ 25157922

Jednatelé:
Bc. Martin Šedivý
Krystian Kula

Adresa:
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Telefon: 420 326 999 011
Fax: 420 326 999 010
E-mail: info.cz@schiedel.com

Právní informace:

1. Ochranná práva

Veškerá práva na tuto internetovou stránku a její obsah náleží společnosti Schiedel, s.r.o. Tyto internetové stránky si můžete prohlížet a využívat objednávkových funkcí Schiedel, s.r.o. pouze pro svou osobní, nekomerční potřebu. Každé další použití nad rámec prohlížení, stahování, tisku částí stránek k osobním a nekomerčním účelům není dovoleno. Licence ke značkám, včetně log, sloganů a názvů produktů patřících společnosti Schiedel, s.r.o., BMI nebo dceřiným společnostem Schiedel nebo využívaných těmito společnostmi jako vlastníky licencí, jakéhokoli druhu se neposkytují.

2. Kopírování

Kopírování těchto internetových stránek je možné pouze pro osobní, nekomerční účely, pokud uvedete společnost Schiedel, s.r.o. jako zdroj. Proto musí být kopírování, ať již v tištěné, digitální nebo jiné formě opatřeno odkazem: „Zdroj: www.schiedel.cz“ a „© Schiedel, s.r.o.

3. Spojení

Bez výslovného písemného souhlasu Schiedel, s.r.o. není dovoleno provádět změny na těchto stránkách a/nebo jejím obsahu, především není dovoleno vytvářet rámečkem, odkazem nebo jiným způsobem spojení. Příslušné odkazy na těchto stránkách slouží výlučně vašemu pohodlí. Vezměte prosím na vědomí, že při využívání těchto odkazů opouštíte stránky společnosti Schiedel, s.r.o., která tak nemá žádný vliv na obsah stránek otvíraných přes tento odkaz a nepřebírá odpovědnost za škody, které otvíráním a prohlížením těchto stránek nebo stahováním či jiným využíváním obsahu vzniknou. Pokud vedou na stránky Schiedel, s.r.o. odkazy třetích osob, neznamená to, že Schiedel, s.r.o. s obsahem stránek třetích osob souhlasí nebo za něj odpovídá.

4. Úplnost

Schiedel, s.r.o. dbá s maximální pečlivostí na zajištění správnosti, úplnosti a aktuálnosti informací na internetových stránkách. Přesto Schiedel, s.r.o. doporučuje si správnost informací před jejich použitím ověřit. Schiedel, s.r.o. neručí za obsah těchto stránek ani za škody, které prohlížením, stahováním nebo používáním těchto stránek vzniknou.

5. Rozhodné právo

Pro případné právní spory vyplývající z používání internetových stránek a / nebo jejích funkcí platí právo České republiky.

6. Ukládání osobních dat

Pro objednávku brožur, obsluhu Schiedel-shopu nebo při používání online formuláře je nutné, abyste nám poskytli informace vyžadované internetovou stránkou. Schiedel , s.r.o. tato data ukládá pro zpracování poptávky. Schiedel, s.r.o. s těmito daty zachází důvěrně a poskytuje je třetím osobám pouze v takové míře, v jaké je to nutné k výše uvedeným účelům, to vše při důsledném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyloučení záruky

Schiedel, s.r.o. (dále také jen „autor“) v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na záruky vůči autorovi, vztahující se na škody materiálního či duševního charakteru způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, popř. využíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nebyly autorem zaviněny prokazatelně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

Odkazy

Při přímém nebo nepřímém odkazování na jiné stránky („linky“), za které neodpovídáme, by odpovědnost byla možná pouze v případě, že bychom o obsahu věděli a měli bychom technicky možnost jeho využívání v případě protiprávního obsahu zabránit. Prohlašujeme proto výslovně, že v okamžiku vložení odkazu příslušná stránka neobsahovala protiprávní obsah. Nemáme žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných/připojených stránek. Proto se tímto výslovně od veškerého obsahu všech odkazovaných / připojených stránek, které byly po vložení odkazu změněny, distancujeme. Toto konstatování platí pro všechny odkazy vkládané do naší vlastní internetové nabídky a odkazy na cizí příspěvky v námi zřízených návštěvnických příspěvcích, diskusních fórech a adresářích. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a především za škody vzniklé používáním nebo nepoužíváním takto sdělovaných informací odpovídá pouze majitel stránek, na které je odkazováno, ne ten, prostřednictvím jehož odkazu je na příslušný zveřejněný obsah odkazováno. Pokud se dostanete na jinou stránku SCHIEDEL, jedná se o nezávislou stránku, nad jejímž obsahem nemáme žádnou kontrolu. Totéž platí také tehdy, pokud tato stránka obsahuje logo SCHIEDEL. Kromě toho odkaz z naší stránky na jinou neznamená, že se s jejím obsahem ztotožňujeme a její používání podporujeme. Považujeme za vaši povinnost, abyste vámi používané aplikace používali bez jakýchkoli virů, červů a trojských koní či jiných škodlivých věcí.

Autorské právo a ochranná značka

Autor dbá na to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty, byly použity jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nebo byly využity volně přístupné grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nepodléhající autorským právům. Všechny chráněné značky a symboly uváděné v internetové nabídce i chráněné značky a symboly třetích osob podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva o ochranné značce a vlastnickým právům příslušných majitelů značek. Na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značky třetích osob nejsou chráněny! Copyright na zveřejněné, vlastní autorem vytvořené objekty náleží autorovi stránek. Kopírování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosnímků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

Právní účinnost vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je nutné chápat jako součást internetové nabídky, z které bude na tuto stránku odkazováno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nesplňují, již nesplňují, nebo ne zcela splňují platné právní předpisy, zůstávají ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnost nedotčeny.