PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah platnosti
Toto prohlášení o ochraně dat poučuje uživatele o způsobu, rozsahu a účelu zjišťování a používání dat a osobních údajů odpovědným poskytovatelem/správcem

Schiedel, s.r.o.
Rejstříkový soud Praha: oddíl C, vložka 165129
IČO: 25157922
DIČ: CZ25157922
Kontaktní osoba: Ing. Eva Mokošínová
Všeobecné dodací podmínky Zde ke stažení

Jednatel:
Ing. Tomáš Pogány, MBA
Ing. Ondřej Bartoš
Ing. Martin Marek

Adresa:
Horoušanská 286,
250 81 Nehvizdy
Telefon: 420 326 999 011
Fax: 420 326 999 010
E-mail: schiedel@schiedel.cz

Poskytovatel/Správce (popřípadě jeho webspace provider) zjišťuje data získaná přístupem k nabídce (tzv. serverlogfiles). K přístupovým údajům patří: název zobrazené stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče, včetně verze, operační systém uživatele, referenční URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a požadovaný provider. Poskytovatel používá data protokolu pouze ke statistickému vyhodnocování za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo si data protokolu ověřovat, pokud na základě konkrétních indicií existuje podezření na protiprávní zneužití.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti Schiedel, s.r.o., Horoušanská 286, Nehvizdy, PSČ 250 81, IČO 251 57 922 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165 129, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek:

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • zasílání obchodních nabídek a sdělení (přímý marketing).

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefon
 • místo stavby, okres

(dle jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 5 let od dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat. Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce dále prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese schiedel@schiedel.cz

Práva subjektu údajů

Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na email: schiedel@schiedel.cz

Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl Správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Newsletter

Newsletter poskytuje informace o nás a naší nabídce. Pokud chcete newsletter dostávat, potřebujeme znát vaši platnou e-mailovou adresu a informaci, která nám umožní si ověřit, že jste majiteli uvedené e-mailové adresy, a že se zasíláním souhlasíte. Další údaje nejsou vyžadovány. Tato data jsou využívána pouze k zasílání newsletteru a nejsou poskytována třetím osobám. Přihlášením k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu a datum přihlášení. Toto ukládání slouží jako doklad pro případ, že by e-mailovou adresu zneužila třetí osoba a přihlásila se bez vědomí oprávněné osoby k odebírání newsletteru. Váš souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a jejím používáním k odesílání newsletteru můžete kdykoli zrušit. Ve Vašem profilu nebo sdělením na výše uvedené kontakty.

Cookies

Pokud uživatel zobrazí nabídku, uloží se na jeho počítači několik nebo jeden cookie. Jedná se o malé soubory obsahující určitý sled znaků identifikující jednoznačně váš prohlížeč. Pomocí cookies zlepšuje poskytovatel komfort a kvalitu svých služeb, tím že například ukládá uživatelská nastavení. Cookies nezpůsobí na počítači uživatele žádné škody a neobsahují viry. Využívání nabídky je možné i bez cookies. Uživatel může ve svém prohlížeči deaktivovat ukládání cookies, omezit je na určité stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby byl informován, než budou cookies uloženy. Cookies můžete kdykoli smazat z pevného disku počítače přes funkce ochrany dat vašeho prohlížeče. V tomto případě mohou být funkce a uživatelský komfort při prohlížení nabídky omezen.

Google Analytics

Tato nabídka využívá službu Google Analytics pro analýzu webu od Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítači uživatele umožňující analýzu používání internetové stránky. Informace získávané prostřednictvím cookies o používání této stránky uživatelem jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na těchto stránkách je IP adresa uživatele Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a zde zkrácena. IP anonymizace je na těchto stránkách aktivní. S pověřením provozovatele těchto stránek Google tyto informace využívá k vyhodnocení používání těchto stránek uživatelem a k vytvoření zprávy o aktivitě na internetové stránce a poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním stránek a internetu. V rámci služby Google Analytics nejsou jiná data získaná Googlem z vašeho internetového prohlížeče slučována se zjištěnou IP adresou. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru internetového prohlížeče; Tato nabídka upozorňuje uživatele na to, že v takovém případě nebude možné plně využívat všechny funkce na těchto stránkách. Uživatelé mohou kromě toho data předávaná Googlu prostřednictvím cookies v souvislosti s používáním této stránky (včetně jejich IP adresy) a zpracováváním těchto dat zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používání systému evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.