IMPRESSUM

Spracovateľom stránky www.schiedel.sk

je Schiedel Slovensko s.r.o.

Zodpovedný za obsah:
Schiedel Slovensko s.r.o.
Obchodný register: Trenčín
Číslo registrácie: 14849/R
IČO: 36 337 404
Kontakt pre obsah: Ing. Maroš Plško

Konateľ:
Pavol Ševčík

Adresa:
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce

Telefón: 032 / 746 00 11
Fax: 032 / 746 00 15
Email: mail@schiedel.sk

Právne pokyny:

Ochranné práva

Všetky práva k tejto webovej stránke a ich obsah patria spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o.. Túto webovú stránku si môžete pozrieť na svoje osobné, nekomerčné využitie a využiť funkcie objednávania, ktoré určila Schiedel Slovensko s.r.o.. Nie je povolené žiadne iné využitie, ktoré prekračuje pozeranie, sťahovanie, vytlačenie výňatkov z webovej stránky na osobné, nekomerčné účely. Značky, vrátane log, sloganov a názvov produktov, sú registrované alebo neregistrované značky, ktoré patria buď spoločnostiam Schiedel Slovensko s.r.o., Standard industries, alebo ich dcérskym spoločnostiam, alebo ich tieto podniky používajú ako nadobúdatelia licencie. Licencie, nech už by boli akéhokoľvek druhu, sa neudeľujú.

 

Rozmnožovanie

Rozmnožovanie tejto webovej stránky alebo častí tejto webovej stránky, je dovolené len pre osobné, nekomerčné účely, ak ako prameň uvediete Schiedel Slovensko s.r.o.. Preto treba rozmnoženiny, či už v papierovej forme, digitálnej forme alebo v akejkoľvek inej forme, opatriť nasledujúcimi poznámkami: „Prameň: www.schiedel.sk”; a “© Schiedel Slovensko”.

 

Spojenia

Bez výslovného písomného povolenia od Schiedel Slovensko s.r.o. nie je dovolené, robiť na tejto webovej stránke a/alebo v jej obsahu zmeny, zvlášť nie je dovolené, vytvoriť spojenie prostredníctvom rámca, odkazu alebo iným spôsobom. Prípadne dispozičné odkazy na tejto webovej stránke sú zriadené výlučne kvôli Vášmu pohodliu. Prosíme, povšimnite si, že v prípade využitia týchto odkazov odchádzate z webovej stránky Schiedel Slovensko s.r.o.. Tomu primerane spoločnosť Schiedel Slovensko s.r.o. nemá vplyv na obsah webovej stránky otvorenej pomocou odkazu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú otvorením a prezeraním tejto webovej stránky alebo stiahnutím alebo iným využitím obsahu. Ak odkazy z webových stránok tretích osôb vedú na webovú stránku Schiedel Slovensko s.r.o., neznamená to, že by Schiedel Slovensko s.r.o. súhlasila s obsahom webovej stránky tretej osoby alebo že by bola zaň zodpovedná.

 

Úplnosť

Schiedel Slovensko s.r.o. vynakladá čo možno najväčšiu starostlivosť o to, aby zabezpečila správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií obsiahnutých na webovej stránke. Napriek tomu Schiedel Slovensko s.r.o. odporúča, preveriť si správnosť informácií skôr, než ich využijete. Schiedel Slovensko s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky, ani za škody, ktoré vzniknú prezeraním, stiahnutím alebo využitím tejto webovej stránky.

 

Výber práva

Pre prípadné právne spory, ktoré vzniknú z dôvodu užívania webovej stránky a/alebo jej funkcií, platí právo Slovenskej republiky.

 

Ukladanie osobných údajov

Kvôli objednávaniu brožúr,alebo v prípade použitia online-formulára je potrebné, aby ste nám zaslali osobné údaje, požadované na webovej stránke. Spoločnosť Schiedel Slovensko s.r.o. tieto údaje ukladá, aby vedela spracovať Váš dopyt. Schiedel Slovensko s.r.o. bude tieto údaje používať ako dôverné a tretím osobám ich sprístupní len do tej miery, ako to bude potrebné na realizáciu hore uvedených účelov.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah online-ponuky

Autor nepreberá záruku za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Výslovne sú vylúčené nároky zo zodpovednosti voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideálneho druhu, ktoré boli zapríčinené využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií, príp. využitím chybných a neúplných informácií, ak zo strany autora neexistuje preukázateľné úmyselné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie. Všetky ponuky sú nezáväzné a nepovinné. Autor si výhradne vyhradzuje, časti stránok alebo celú ponuku zmeniť, doplniť, vymazať bez osobitného oznámenia, alebo ich zverejnenie zastaviť na určitý čas alebo s konečnou platnosťou.

 

Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie internetové stránky (“linky”), ktoré sú mimo dosahu našej zodpovednosti, by záväzok zodpovednosti nadobudol platnosť výlučne v tom prípade, v ktorom by sme mali vedomosť o obsahu a kde by pre nás bolo technicky možné a kde by sa dalo spravodlivo požadovať, zabrániť užívaniu v prípade protiprávneho obsahu. Preto dôrazne vyhlasujeme, že v okamihu vytvorenia odkazu nemali odkazované stránky ilegálny obsah. Nemáme žiaden vplyv na aktuálne a budúce stvárnenie a na obsah linkovaných / spájaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancujeme od celého obsahu všetkých linkovaných / spájaných stránok, ktoré boli menené po našom vytvorení linku. Toto určenie platí aj pre všetky linky a odkazy, ktoré sme urobili v rámci našej vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre externé zápisky v hosťovských knihách, diskusných fórach a mailinglistoch, ktoré sme zriadili. Za ilegálny, chybný alebo neúplný obsah a zvlášť za škody, ktoré vzniknú z využitia alebo nevyužitia takto ponúkaných informácií, ručí jedine poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované, nie ten, kto pomocou linku na konkrétne uverejnenie len odkazuje. Ak sa dostanete na webovú stránku, ktorá nepatrí spoločnosti SCHIEDEL, je to nezávislá stránka, nad ktorej obsahom nemáme žiadnu kontrolu. To platí aj vtedy, ak táto stránka možno obsahuje logo SCHIEDEL. Okrem toho link z našej stránky na inú neznamená, že sa identifikujeme s jej obsahom alebo že podporujeme jej užívanie. Považujeme za Vašu úlohu, aby ste zabezpečili, že Vami užívané aplikácie sú bez vírov, wormov, trójskych koní alebo iných vecí ničivého charakteru.

 

Autorské a značkové právo

Autor sa snaží o to, vo všetkých publikáciách prihliadať na autorské práva použitých grafov, zvukových dokumentov, video sekvencií a textov, používať ním samotným vypracované grafy, zvukové dokumenty, video sekvencie a texty alebo siahať po grafoch, zvukových dokumentoch, video sekvenciách a textov bez licencií. Všetky značky známok a tovarov, ktoré sú uvádzané v internetovej ponuky a sú prípadne chránené tretími osobami, neobmedzene podliehajú ustanoveniam konkrétne platného značkového práva a vlastníckym právam konkrétnych registrovaných vlastníkov. Len zo samotného uvedenia netreba vyvodiť závery, že značková známka nie je chránená právami tretích osôb! Copyright pre uverejnené, samotným autorom vypracované projekty, zostáva samotnému autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo využívanie takýchto grafov, zvukových dokumentov, video sekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

 

Právna účinnosť vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti treba chápať ako časť internetovej ponuky, z ktorej sa odkazuje na túto stránku. Ak by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali platnému právnemu stavu, alebo mu už nezodpovedali alebo mu nezodpovedali úplne, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu zostávajú týmto nedotknuté.