Komínové telesá v rozpore s legislatívou sú nebezpečné.

Požiadali nás o vyjadrenie k správnosti riešenia odvodu spalín kovovým komínovým telesom od neznámeho výrobcu bez udania dodávateľa montážnych prác zobrazeným na fotodokumentácii.

Komínové teleso je uvažované pre odvod spalín od spotrebiča na tuhé palivo (krbová vložka, krbové kachle) v objekte rodinného domu.

Konštatujem, ako osoba poverená spoločnosťou Schiedel Slovensko s.r.o. , že dané komínové teleso svojou konštrukciou nezodpovedá platnej slovenskej legislatíve a to Vyhláške Ministerstva vnútra č. 401/2007 Zb.z., teda nie je postavené v súlade so zákonom v  :
§ 15 – Komín, ods. (1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.
Rozpor je tu v tom, že v spodnej časti komína sú použité jednoduché prvky bez izolačnej vrstvy. Nie je to prípustné z požiarno-bezpečnostného hľadiska.
Takto postavené komínové teleso nesmie byť uvedené do prevádzky , v zmysle Vyhlášky 401/2007 Zb.z. podľa § 19 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína, lebo nevyhovuje platnej legislatíve.

Podľa fotodokumentácie bola na vytesnenie škár použitá expanzná PUR pena. Pokiaľ montážna spoločnosť nezanechala na stavbe doklad (Deklaráciu o vlastnostiach od výrobcu) o nehorľavosti použitého materiálu, musí byť pena považovaná za horľavý materiál a teda nebol dodržaný bezpečný odstup horľavých častí stavby a materiálov od vonkajšieho povrchu komínového telesa, ktorý pri tuhých palivách môže byť podľa typu komína od 50 do 200 mm v závislosti od spôsobu zabudovania a deklarácie výrobcu. Tým nebola dodržaná STN EN 1856-1, na ktorú sa odvoláva Vyhl.č. 401/2007 Zb.z.

Odporúčame Vám kontaktovať osobu odborne spôsobilú pre stanovenie podmienok pre uvedenie komínového telesa do prevádzkyschopného stavu, ktorý nebude bezprostredne ohrozovať majetok, zdravie a život užívateľa.
Ak osoba odborne spôsobilá uvedie takto zhotovený komín do prevádzky, teda záver z kontroly a preskúšania bude, že komín vyhovuje , dopustí sa porušenia Vyhlášky č. 401/2007 a bezprostredne ohrozí užívateľa na zdraví a živote, o zničení majetku požiarom ani nehovoriac.

Neváhajte nás prosím kontaktovať, ak máte záujem o bezpečné a funkčné riešenia odvodu spalín. Naši pracovníci Vám radi pomôžu  zrealizovať správne a bezpečné riešenie.

<span class="entry-title-primary">Upozorňujeme na nesprávne riešenie komínových telies</span> <span class="entry-subtitle">Uvedené riešenie napojenia spotrebiča na tuhé palivo je v rozpore s platnou legislatívou</span>
<span class="entry-title-primary">Upozorňujeme na nesprávne riešenie komínových telies</span> <span class="entry-subtitle">Uvedené riešenie napojenia spotrebiča na tuhé palivo je v rozpore s platnou legislatívou</span>
<span class="entry-title-primary">Upozorňujeme na nesprávne riešenie komínových telies</span> <span class="entry-subtitle">Uvedené riešenie napojenia spotrebiča na tuhé palivo je v rozpore s platnou legislatívou</span>