ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OBECNÉ OTÁZKY 

Kdo mi poradí s dotazem ohledně příslušenství? (stříšky, napojovací díly apod.)

Svůj dotaz smeřujte ideálně na online offline chat, případně vyplňte formulář na webu.

Mám technický dotaz (výběr komínu, posouzení návrhu, výpočet spalinové cesty, reklamace apod.)

Kolegové z technického oddělení jsou na našem chatu, případně je můžete kontaktovat na emailu: technicka.podpora@schiedel.com

Kde zjistím, zda máte díl skladem?

Skladovost zboží je nutno konzultovat se Zákaznickým servisem na 326 999 011.

Potřebuji cenovou nabídku. Na koho se mohu obrátit?

Můžete vyplnit kterýkoli formulář na webu, nebo přímo kontaktovat kolegu z obchodního týmu.

Mám starší komín a potřebuji poradit. Na koho se mohu obrátit?

Pro posouzení staršího typu komínu je vhodné se obrátit přímo na některého z našich partnerů, jejichž seznam naleznete zde: https://www.schiedel.com/cz/servis/partneri/

V případě, že se nejedná o komín Schiedel, je vhodné se obrátit na výrobce dodané komínu, či na svou realizační firmu.

OTÁZKY KE KOMÍNŮM

Mohu mít v jednom komínovém tělese průduchy pro různá paliva?

Jedno komínové těleso může být složeno z několika průduchů. V tomto případě lze každý průduch použít pro jiný typ paliva. V nabídce firmy Schiedel jsou dvouprůduchové komíny, přičemž průduchy jsou buď stejně velké nebo různé, a navíc se vyrábějí buď s větrací šachtou uprostřed nebo bez ní. Speciálním příkladem je nový komínový systém KombiGas, který kombinuje keramický průduch pro pevná paliva (krbová kamna, vložka…) s nerezovým pro odvod spalin od kondenzačního plynového kotle.

Kdy se zřizují druhá komínová dvířka?

Druhá komínová dvířka (druhý čistící nebo vymetací otvor) se zřizuje především v případech, když nelze komín čistit ze střechy od ústí komína. Dvířka se umísťují buď nad střechou nebo – a to častěji – v půdním prostoru, který není určený k jiným účelům. Dvířka nesmí být pak níže než 8 m od ústí komína. Dvířka uzavírající tyto prostory musí být maximálně těsná.

Co je to účinná výška?

Svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po jeho ústí. Tato výška je zdrojem komínového tahu a je důležitá pro návrh průřezu komína (spolu s výkonem a teplotou spalin). Pro plyn má být účinná výška komína min. 4 m a pro pevná paliva 5 m.

Co je to dilatace komína?

Dilatace vnitřní vložky vícevrstvého komínu je jedním ze základních požadavků, které musí být při stavbě splněny. Dodržení dilatace předepisují i obecné předpisy – technické normy. Komín a obzvlášť vnitřní vložka se vlivem teploty výrazně prodlužuje, takže musí být umožněn pohyp (dilatace) jednotlivých vrstev komína. Nedostatečná dilatace může vést k trvalému poškození komínu. V našich montážních návodech najdete přesné postupy, jak se vyhnout chybám.

Jak se řeší prostup stropní konstrukcí?

I při průchodu nosnou konstrukcí, např. stropem, je třeba dodržet zásady dilatace. Průchod ve stropní konstrukci pro prostup komína musí být minimálně o 2 – 3 cm větší než je vnější rozměr komína. Dodržení této zásady je důležité nejen z hlediska tepelné roztažnosti, ale také proto, aby nedošlo k přenášení zatížení stavební konstrukce do komínového tělesa.

Jak mohu využít přidruženou šachtu?

Je několik možností využití:

 • Pro přívod vzduchu ke spotřebiči
 • Pro odvětrání
 • Pro statické vyztužení tělesa
 • Pro svislé vedení (např solární kolektory) atd.
Jaká je správná výška komína nad střechou?

U plochých střech je minimální předepsaná výška komína nad atikou 1 000 mm bez ohledu na druh paliva. U šikmých střech platí, že výška nad hřebenem musí být min. 650 mm v případě, že je komín blíže než 2 m od hřebene. V případě větší vzdálenosti než 2 m od hřebene je možné použít závětrný úhel 10°.  Více v kapitole “Ukončení komínů” na našich stránkách, podrobně jsou zásady zpracovány v ČSN 73 4201.

Potřebuji prodloužit účinnou výšku komína. Vyrábí firma Schiedel nějaké nástavce?

Ano. Společnost Schiedel vyrábí na všechny typy keramických komínových systémů nerezové nástavce v provedení třívrstvém. Jejich konstrukce vychází z komínových systémů KERASTAR nebo ICS. Přechod z keramického komína se provádí pomocí tzv. paty nástavce, která je jeho součástí.

Do kolika stupňů lze používat tmel RAPID?

Skladování tmelu při teplotách do -20 °C nemá vliv na zpracovatelnost tmelu, nicméně u teplot pod +5 °C nedochází k vytvrzení a spára zůstává delší dobu měkká – při nižších teplotách je tmel zpracovatelný, ale vytvrdne až při teplotách nad +5 °C. Optimální teplota zpracování je +10-35 °C. Samotné tuhnutí pak trvá 48 hodin při teplotě +20 °C (při nižší teplotě déle).

STAVBA, MONTÁŽ

Mohu si komín postavit svépomocí?

Keramické kominové systémy Schiedel svou konstrukcí a dodávanými návody umožňují (u běžných průměrů komínů) provést stavbu svépomocí. Doporučujeme pečlivé prostudování montážního návodu, který je dodáván ke každému komínovému systému a je přibalen do tzv. Základní soupravy. Při provádění komínů je třeba dbát všech obecně známých pravidel, dodržet principy stavebních postupů a bezpečnosti práce a zajistit stavební dozor.

V případě nerezových komínů doporučujeme vždy svěřit montáž některému z našich partnerů.

Jakou maltu mám použít pro spojování tvárnic?

Pro stavbu keramických komínů (spojování tvárnic) je určena suchá maltová směs Schiedel, nebo tenkovrstvá malta Schiedel pro systémy s broušenými tvárnicemi. Tyto malty zaručují kvalitní a pevné spojení nosných prvků systému.

Lze komín ukotvit ke stěně?

Pokud se jedná o nenosnou příčku, tak je možné jí přilepit přímo ke komínu, pokud se jedná o nosnou stěnu, je potřeba jí ukončit cca 2-3 cm před komínem a vzniklou mezeru vyplnit vatou (aby se nepřenášelo zatížení ze stavby do komínu a byla umožněná dilatace). Stěna (ať už nosná či nenosná) se nesmí kotvit do komínu, aby nedošlo k jeho poškození. Povrchovou úpravu v přechodu mezi stěnou a komínem je nejvhodnější řešit pomocí výztužné síťky do lepidla (+ finální úprava), aby se pochytaly případné rozdílné pohyby mezi komínem a stěnou.

Jak získat sopouch v žádané výšce?

Možná výška napojení kouřovodu vychází obecně ze skladby keramických prvků. U systémů s “klasickou” keramickou vložkou (STABIL) vychází nejnižší úroveň 116 cm od založení první tvárnice. Systémy, které používají tenkostěnné vložky s hrdlovými spoji jsou v tomto směru flexibilní. Tenkostěnné vložky je možno krátit a proto lze daleko lépe přizpůsobit výšku sopouchu podle požadavku.

Lze provádět úhyby komínů?

Konstrukce komínových systému Schiedel, používaných pro nově zřizované komíny, předpokládá provádění přímé bez úhybů. Dle ČSN 734201 je povoleno provádět úhyby pouze ve výjimečných případech při rekonstrukcích komínů a to v odklonu 15° max. 30° od svislice. Provedení úhybů je možné pouze u lehkých třívrstvých systémů. U keramických systémů provádění úhybů nedoporučujeme.

Musím provést zateplení v nevytápěném prostoru?

Při průchodu komínového tělesa nevytápěným prostorem, například půdou, doporučujeme provést zateplení minerální izolací v tloušťce cca 5 – 6 cm. Totéž platí i při vyšší výšce komína nad střechou. Pro tento případ jsou k dispozici krycí desky s přesahem 8 cm.

Jaký materiál použít k zateplení nadstřešní části komínua?

Pro zateplení nadstřešní části doporučujeme použít desky minerální vaty s kolmými vlákny, tl. 50 mm, určené pro fasádní zateplovací systémy (desky z kolmých vláken drží na svislém povrchu lépe než ty z podélných). Desky izolace se do komína nesmí kotvit pomocí hmoždinek, ale mohou se pouze celoplošně lepit (při použití hmoždinek hrozí poškození komína). Minerální izolace se následně zatáhne do lepidla s perlinkou a natáhne do fasádní omítky.

Jaká je skladovatelnost tmelu FM RAPID?

Tmel pro spojování keramických vložek FM RAPID lze skladovat při teplotách -20C až +35°C. Jeho trvanlivost je 18 měsíců.

Je nutný odvod kondenzátu či srážkové vody z komínu?

Podle technických norem (ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody v platném znění) musí být zajištěno u komínových průduchů s připojenými spotřebiči na kapalná a plynná paliva jímání a odvod kondenzátu. Proto se v půdici komínového průduchu zřizuje kondenzátní jímka, která kromě této funkce řeší i odvod srážkové vody. Pro komínové průduchy se spotřebiči na pevná paliva se přímo použití kondenzátní misky nepředepisuje, avšak tato miska je dnes součástí jednak prakticky všech systémových komínů a osazuje se automaticky i při vložkování stávajících průduchů. Jsou k tomu dobré důvody:

 • systémové komíny se většinou řeší jako tzv. univerzální, tedy pro různá paliva
 • komínové paty v novostavbách se dnes zakládají nejčastěji v úrovni obytných podlaží, je tedy třeba, aby byly dostatečně těsné
 • i u komínových průduchů se spotřebiči na pevná paliva se vyskytují případy, kdy dochází ke kondenzaci (ekodesign kotlů na pevná paliva, peletové spotřebiče, předimenzovaný rozměr průduchu, nedostatečně zateplená nadstřešní část komína…)
 • srážková voda, občas využívané komíny apod.

To, zda bude komín provozován v tzv. mokrém provozu (kondenzace spalin) lze prokázat výpočtem spalinové cesty, který je mimo jiné i vyžadován jako jeden z podkladů pro vydání její revize. 

K rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude odvod kondenzátu či srážkové vody v daném případě řešen, přispívá rovněž již zmiňovaná ČSN 73 4201:

 • U komínů se suchým provozem se odvod řeší potrubím do nádobky na jímání, které sa při kontrole vyprazdňuje, nebo také odvodem do kanalizace. V řadě případů – v závislosti na konstrukci a těsnosti  – může funkci sběrné nádoby plnit samotná komínová pata osazená kondenzátní miskou. Množství srážkové vody je možné omezit osazením komínové stříšky; to je vhodné především u průduchů větších průměrů, u nepravidelně provozovaných komínu či v horských oblastech. V případě odvodu do kanalizace je třeba udržovat průchodnost odtoku, který se u pevných paliv zanáší.
 • U komínů s mokrým provozem se kondenzát odvádí vždy potrubím do kanalizace. Odvod musí být opatřen sifonovým uzávěrem. I zde platí požadavek na kontrolu průchodnosti potrubí.

Obecně vždy platí, že kondenzátní miska musí být přístupná a kontrolovatelná. Její kontrola, vyčištění nebo vyprázdnění by měla být součástí každé pravidelné kontroly komína. 

Jaký průměr má odvod kondenzátu v keramickém podstavci?

Průměr odtokové trubičky z podstavce pro odvod kondenzátu je 28 mm. Trubička je zaslepena, při použití je třeba otevřít.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE

Co je to spotřebič nezávislý na vzduchu v místnosti?

Jedná se obecně o uzavřený nebo uzavíratelný spotřebič, který je konstruován tak, aby jej bylo možno připojit na přívod vzduchu z vnějšího prostředí. V souvislosti se současnými trendy ve stavebnictví, kdy se domy stávají stále více těsnými, řeší použití těchto spotřebičů typický a zásadní problém nedostatku spalovacího vzduchu. Tohoto principu se dnes obecně užívá jak u plynových kotlů, tak i u spotřebičů na pevná paliva.

Co je to uzavřený spotřebič?

Jedná se o plynový spotřebič v provedení C, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Často označován jako “turbo”. Rovněž kondenzační kotle jsou konstruovány v tomto provedení.

Jak připojím spotřebič na pevná paliva, například krbová kamna?

Pro připojení spotřebičů na komíny Schiedel existují originální napojovací adaptéry. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a rozdělujeme je podle provedení a použití pro krbové vložky (bez povrchové úpravy) a krbová kamna – pro kolmé napojení kouřovodu a s povrchovou úpravou v černé barvě. Použití originálních adaptérů je důležité pro vyřešení dilatace mezi kouřovodem a komínem.

Jak připojím spotřebič na plyn?

I pro připojení plynových spotřebičů jsou k dispozici originální adaptéry, v tomto případě vyrobeny z pružné pryže s teplotní odolností do 200°C. Pomocí těchto adaptérů je možno připojit jak samostatný kouřovod, tak i koncentrické vedení, které slouží zároveň pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče.

Jak mám připojit kouřovod, stojí-li komínové těleso za zdí nebo příčkou?

Také pro napojení kouřovodu do komínu za zdí nebo příčkou jsou k dispozici originální napojovací díly (ozn. jako napojovací díl přes zeď) jejich konstrukce vychází z běžných napojovacích dílů pro pevná paliva s potřebným prodloužením. V každém případě musí být tento napojovací díl oddilatován od stěny, kterou prochází a provedení průchodu musí umožnit jeho kontrolu či výměnu.

Lze do keramického komína Schiedel dodatečně zřídit sopouch?

Ano, je to možné. K provedení je používána souprava dodatečného napojení. Většinou se jedná o napojovací tvarovku v kolmém provedení. Provedení pod 45° je technicky velmi náročné. Provádění dodatečných vstupů do průduchu (jedná se i o komínová dvířka) může provádět pouze proškolená firma a je spojeno s určitým rizikem, zvláště u již provozovaných komínů.

Je nějak omezena délka kouřovodu?

Kouřovody jsou nedílnou součástí spalinové cesty a navrhují se tak, aby tlaková ztráta v nich byla co nejmenší. Kouřovod má být navržen tak, aby proudění spalin v průduchu kouřovodu bylo plynulé. Rozvinutá délka kouřovodu připojovaného do komína s přirozeným tahem by neměla být delší než jedna čtvrtina účinné výšky komína a současně by kouřovod neměl být delší než 3 m. Samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje, ale doporučuje se izolovat i kratší kouřovod, pokud by jeho teplota nepříznivě ovlivňovala okolí nebo proto, aby se u spotřebičů s nízkou výstupní teplotou spalin nesnižovala teplota spalin v sopouchu. Celý kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný.

Lze do jednoho průduchu komínu připojit dva spotřebiče?

Pro připojování spotřebičů paliv platí obecně řada zásad, které jsou zakotveny v technických normách. U nás je to především národní technická norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv v platném znění. Podívejme se na ty základní.

V obecné rovině platí, že každý spotřebič na pevná paliva by měl být připojen samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu. Určité výjimky se vztahují na případ lokálních spotřebičů s výkonem do 10 kW, kde se připouští připojení 2 takových spotřebičů v jednom podlaží. Za stanovených podmínek je také možno připojit dva uzavíratelné lokální spotřebiče ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (typicky rodinný dům) nad sebou.

Je třeba mít na pamětí, ža v každém takovém případě existuje nebezpečí vzájemného ovlivňování obou spotřebičů nebo k možnému úniku spalin. Proto ČSN 73 4201 vylučuje možnost připojení nejen otevřených krbů, ale rovněž dvou krbových vložek (včetně uzavíratelných) nebo kombinaci takové vložky s jiným lokálním spotřebičem.

Ústí-li do jednoho komínového průduchu komína více sopouchů, nesmí být jejich vzájemná svislá vzdálenost menší než :

 1. a) 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy do 90°
 2. b) 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90°.

Funkčnost spalinové cesty je nutno prokázat výpočtem, v tomto případě podle ČSN EN 13384-2 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny, který je také jedním z podkladů pro vydání revizní zprávy. 

A konečně platí, že před napojením každého spotřebiče paliv se musí zjistit, zda klasifikace komína nebo komínové vložky odpovídá parametrům připojovaného spotřebiče paliv a před uvedením do provozu musí být provedena revize spalinové cesty s kladným výsledkem.

V konkrétním případě se vždy vyplatí předem konzultace s odborníkem, nejlépe revizním technikem, který na místě možnosti připojení spotřebičů zodpovědně posoudí.

PROVOZ

Jaké jsou podmínky uvedení komína do provozu?

Podmínky bezpečného provozování komínů vždy upravuje platná legislativa. Před samotným uvedením komína do provozu musí být vždy provedena jeho revize. Tato revize je vyžadována i u komínů používaných v době dokončovacích prací na stavbě, tedy také s provizorním spotřebičem. Uvádění komína do provozu se doporučuje provést postupným zvyšováním teploty a postupným vysoušením, zvláště u prvního zátopu nebo po delších odstávkách, kdy může být v komíně nahromaděna vlhkost.

Jak mám komín udržovat?

Provozovaný komín je třeba pravidelně kontrolovat a čistit. Lhůty těchto úkonů jsou popsány v platné legislativě. U spotřebičů na pevná paliva do 50 kW je možno provádět čištění i svépomocí. Ale i v tomto případě je nutno nechat provést minimálně 1x ročně kontrolu způsobilou osobou – kominíkem.

Podrobnější informace najdete například na stránkách Společenstva kominíků ČR.

K čemu slouží regulátor tahu nebo explozní klapka?

V naší nabídce je výrobek, který v sobě spojuje dvě funkce. První je vlastní explozní klapka používaná pro eliminaci případného náhodně nebo dočasně vzniklého přetlaku ve spalinové cestě např. při rozběhu hořáku s ventilátorem. Druhou, častěji používanou funkcí je regulátor komínového tahu. Po osazení do spalinové cesty je tento regulátor pomocí závaží nastaven tak, aby při určitém podtlaku ve spalinové cestě otvíral a umožnil přisávání vzduchu jinou cestou než přes samotný spotřebič. Při tomto stavu dochází ke zpomalení proudění spalin a snížení intenzity hoření. Snižuje se spotřeba paliva a spaliny neodcházejí nadměrně teplé do komína. Zvyšuje se tak účinnost spotřebiče.

Jak najdu svého kominíka nebo revizního technika?

Můžete použít vyhledávač na stránkách Společenstva kominíků ČR:

https://www.skcr.cz/pro-verejnost/hledate-sveho-kominika

Jak si ověřím, zda má konkrétní osoba oprávnění k vykonání revize?

Od roku 2016 dochází ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které tak disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. Následující aplikace vyhledávání  slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Vstup do aplikace zde