Vyžiadanie informácii

*Povinné údaje

Všeobecné info
Osobné údaje
Kontakt a požiadavka
Dávame Vám do pozornosti, že Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v zmysle smerníc spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Please wait...

Informácie o spracovávaní osobných údajov, ktoré dáte našej spoločnosti k dispozícii

  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený:

Schiedel Slovensko s.r.o. Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032 / 746 00 11  Fax.: 032 / 746 00 15, IČO: 36337404, IČ DPH: SK2021854516, DIČ: 2021854516

  1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO – data protection officer), ak je určená:

S ohľadom na charakter spoločnosti a spôsob spracovania osobných údajov nie je Schiedel Slovensko povinný DPO ustanoviť.

  1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje potrebujeme na evidenciu vypracovaných špecifikácii a cenových ponúk. Bez uvedených údajov žiaľ nevieme identifikovať vypracovanú špecifikáciu. Následne podľa údajov identifikuje Vašu požiadavku náš obchodný partner. Podľa mena a adresy vie doručiť objednaný, zakúpený komínový systém Schiedel

  1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. f):

Oprávnený záujmom je identifikácia Vás ako zákazníka, za účelom identifikácie vypracovanej špecifikácie a cenovej ponuky

  1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje:

Príjemcom informácie je Schiedel Slovensko a jej obchodní partneri (stavebniny)

  1. Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje získané z formulára na vypracovanie špecifikácie a cenovej ponuky budeme uchovávať 60 mesiacov. Samozrejmosťou je, že pokiaľ nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov kedykoľvek počas trvania lehoty 60 mesiacov, budú vaše osobné údaje vymazané z našich zariadení.

  1. Informácia o poskytovaní osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:

Naša požiadavka na získanie osobných údajov súvisí s identifikáciou vypracovanej špecifikácie a cenovej ponuky. Ak nám neposkytnete požadované údaje, nebude možné vám dodať objednaný tovar.

  1. Informácie o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

Vaše osobné údaje sú a budú spracovávané prostredníctvom oprávnených a poverených zamestnancov spoločnosti Schiedel Slovensko a jej obchodných partnerov – stavebnín a spoločnosťami poverenými prácou s vašimi osobnými údajmi za účelom ich využitia vo vzájomnom obchodnom styku. Spracovatelia údajov: Peter Kukučík – SODES, Snežnica 80, 02332 Snežnica dob s.r.o., Limbová 7/32, 010 07 Žilina Obchodní partneri fy Schiedel ( stavebniny ) Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.