Vyžiadajte si poradenstvo a cenovú ponuku

* tieto položky sú povinné

Základné informácie
Detaily komína

Priemer dymovodu,
ktorý bude odvádzať spaliny.


- 80 mm alebo 140 mm pre plyn
- 160 mm pre piecku do 6 kW
- 180 mm , 200 mm pre krb, krbovú vložku

Výška komína od podlahy po jeho ukončenie.
Komín má končiť buď 0,4 m nad hrebeň strechy
alebo kolmica voči strešnej rovine má byť dlhšia ako 1 m
alebo vodorovná úsečka od ústia komína po strešnú rovinu má byť dlhá 2,3 m a viac

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

Please wait...

Informácie o spracovávaní osobných údajov, ktoré dáte našej spoločnosti k dispozícii:

  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený:

Schiedel Slovensko s.r.o. Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032 / 746 00 11  Fax.: 032 / 746 00 15, IČO: 36337404, IČ DPH: SK2021854516, DIČ: 2021854516

  1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO – data protection officer), ak je určená:

S ohľadom na charakter spoločnosti a spôsob spracovania osobných údajov nie je Schiedel Slovensko povinný DPO ustanoviť.

  1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje potrebujeme na evidenciu vypracovaných špecifikácii a cenových ponúk. Bez uvedených údajov žiaľ nevieme identifikovať vypracovanú špecifikáciu. Následne podľa údajov identifikuje Vašu požiadavku náš obchodný partner. Podľa mena a adresy vie doručiť objednaný, zakúpený komínový systém Schiedel

  1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. f):

Oprávnený záujmom je identifikácia Vás ako zákazníka, za účelom identifikácie vypracovanej špecifikácie a cenovej ponuky

  1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje:

Príjemcom informácie je Schiedel Slovensko a jej obchodní partneri (stavebniny)

  1. Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje získané z formulára na vypracovanie špecifikácie a cenovej ponuky budeme uchovávať 60 mesiacov. Samozrejmosťou je, že pokiaľ nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov kedykoľvek počas trvania lehoty 60 mesiacov, budú vaše osobné údaje vymazané z našich zariadení.

  1. Informácia o poskytovaní osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:

Naša požiadavka na získanie osobných údajov súvisí s identifikáciou vypracovanej špecifikácie a cenovej ponuky. Ak nám neposkytnete požadované údaje, nebude možné vám dodať objednaný tovar.

  1. Informácie o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

Vaše osobné údaje sú a budú spracovávané prostredníctvom oprávnených a poverených zamestnancov spoločnosti Schiedel Slovensko a jej obchodných partnerov – stavebnín a spoločnosťami poverenými prácou s vašimi osobnými údajmi za účelom ich využitia vo vzájomnom obchodnom styku. Spracovatelia údajov: Peter Kukučík – SODES, Snežnica 80, 02332 Snežnica dob s.r.o., Limbová 7/32, 010 07 Žilina Obchodní partneri fy Schiedel ( stavebniny ) Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.