Záruka 30 rokov je garanciou od spoločnosti s 70 ročnými skúsenosťami s komínmi

Schiedel je kvalita

Sme výrobcom, distribútorom komínových riešení, vetrania a vykurovacích systémov.

Pri realizácii, používaní našich výrobkov môže dôjsť k problémom, ktorých príčiny môžu byť rôzne. Snažíme sa v reklamačnom konaní nájsť riešenie pre zachovanie spokojnosti zákazníka.

Nad rámec záruk stanovených Obchodným zákonníkom naša spoločnosť poskytuje 30 ročné záruky, garancie. O pravidlách pre ich uplatnenie a tiež o pravidlách pri reklamácii nájdete viac info práve tu.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Záruky a riešenie reklamácii
Záruky a riešenie reklamácii

Záruky spoločnosti Schiedel

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. ( ďalej len spoločnosť) sa vzťahuje na keramické komínové systémy za nasledovných podmienok:

1. Rozsah záruky

A. 30 ročná záruka za bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí

Spoločnosť ručí za prevádzkovú a funkčnú bezpečnosť systému pri riadenom i samovoľnom vyhorení sadzí. Pokiaľ dôjde k vyhoreniu sadzí v komíne, ide o extrémne zaťaženie komínového telesa s teplotami 1000 – 1500°C v priebehu pár minút až hodín, komínové teleso nebude zdrojom požiaru. Teda konštrukcia komína nepustí tento požiar do okolitých stavebných konštrukcii. Môže dôjsť k prasklinám vo vložkách alebo napojovacích kusoch, nedôjde však k poškodeniu obvodového plášťa komína. Vyhoreniu sadzí zabráni pravidelné čistenie komína podľa aktuálne platnej legislatívy ( Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. – napr. spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW každé 4 mesiace) alebo podľa spôsobu využívania spotrebiča a teda aj komína. Intenzívne využívanie, nedodržiavanie pokynov výrobcu spotrebiča, používanie nevhodného typu paliva, alebo dokonca používanie spotrebiča na spaľovanie domového odpadu , vyžaduje oveľa častejšiu starostlivosť.

B. 30 ročná záruka za odolnosť proti prevlhnutiu

Spoločnosť ručí, že zostane zachovaná spoľahlivosť a funkčnosť komínového telesa, a to bezpečný odvod spalín nad strechu, tak aj ochrana pred prejavmi prevádzkového prevlhnutia a presiaknutia v smere zvnútra von. To znamená, že vlhkosť preniknuvšia cez vnútornú vložku určenú pre odvod spalín do izolačnej vrstvy sa neprejaví na vonkajšom povrchu komínového plášťa.

C. 30 ročná záruka za odolnosť proti korózii

Spoločnosť ručí, že nedôjde vplyvom pôsobenia kondenzátu zo spalín k prehrdzaveniu vnútornej steny komína, ani k úbytku jej hmoty, ktorý by viedol ku strate funkčnosti a spoľahlivosti. Záruka sa nevzťahuje na komíny používané pre priemyselné účely.

2. Doba platnosti záruky

Doba platnosti záruky začína okamihom zapojenia tepelného spotrebiča s napojením odvodu spalín na komínové teleso. Za dátum uvedenia do prevádzky a teda za začiatok platnosti záruky sa považuje doklad – „Potvrdenie o preskúšaní komínového telesa“ v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007. Pokiaľ tento doklad nebol vystavený a doložený v zmysle Reklamačného poriadku pri podaní reklamácie, považuje sa za deň, kedy začala plynúť záručná doba, deň predaja produktu zákazníkovi prostredníctvom obchodného partnera spoločnosti Schiedel Slovensko. Doba platnosti záruky končí dňom uplynutia 30 rokov (resp. doby na ktorú bola poskytnutá) odo dňa jej vzniku.

3. Uspokojenie nárokov z vád

Spoločnosť sa po posúdení vady, podľa svojho slobodného rozhodnutia, rozhodne pre výmenu alebo opravu poškodených dielov. Záruka sa vyslovene nevzťahuje na škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vadou nami dodanej časti, ako sú napr. náklady vzniknuté v súvislosti s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie nájomcu alebo užívateľa počas opravy atď.

4. Postup pri uplatnení nárokov z vád v zmysle záruky

1. Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to doporučeným listom alebo elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.

2. Oznámenie vady musí obsahovať:

a. Fotodokumentáciu poškodenia/ reklamovanej vady

b. Informáciu o pripojenom spotrebiči (výrobca, typ, výkon, použitý typ paliva)

c. Fotodokumentáciu spôsobu napojenia (dymovod a spôsob napojenia na komínové teleso)

d. Potvrdenie o preskúšaní komína

e. Doklady o čistení, prípadnej kontrole komína v zákonných lehotách stanovených Vyhl. MV SR 401/2007

f. V prípade, že komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru montážnej spoločnosti

5. Zánik záruky

Pretože sa naša spoločnosť na výstavbe a navrhovaní komínových systémov priamo nepodieľa, platia záruky iba v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich predpokladov:

• komínový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie.

• komínový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu).

• komínový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistená jeho údržba podľa platných predpisov, resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhe, pokiaľ boli udelené.

Záväzok našej spoločnosti zaniká v prípade, že:

• k poškodeniu častí komínového telesa došlo na základe zanedbania povinností súvisiacich s údržbou komínového telesa

• bolo komínové teleso používané v rozpore s deklaráciou vlastností komínového telesa výrobcom

• boli použité nesprávne komponenty a spôsoby napojenia dymovodu od spotrebiča

• na napojenie dymovodu neboli použité originálne prechodky zaručujúce dostatočnú a zodpovedajúcu dilatáciu

• poškodené diely boli vymenené pred tým, ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali s výmenou písomný súhlas

• reklamácia nebola podaná v súlade s pravidlami pre riešenie reklamácie v zmysle Reklamačného poriadku spoločnosti Schiedel Slovensko (oznámenie, sprístupnenie komína na kontrolu, fotodokumentácia).

Adresa pre riešenie reklamácii:

Schiedel Slovensko s.r.o.

Zamarovská 177

91105 Zamarovce

mail@schiedel.sk

V Zamarovciach, 05/06/2018