Záruka 30 rokov je garanciou od spoločnosti s 70 ročnými skúsenosťami s komínmi

Schiedel je kvalita

Sme výrobcom, distribútorom komínových riešení, vetrania a vykurovacích systémov.

Pri realizácii, používaní našich výrobkov môže dôjsť k problémom, ktorých príčiny môžu byť rôzne. Snažíme sa v reklamačnom konaní nájsť riešenie pre zachovanie spokojnosti zákazníka.

Nad rámec záruk stanovených Obchodným zákonníkom naša spoločnosť poskytuje 30 ročné záruky, garancie. O pravidlách pre ich uplatnenie a tiež o pravidlách pri reklamácii nájdete viac info práve tu.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Záruky a riešenie reklamácii
Záruky a riešenie reklamácii

Záruky spoločnosti Schiedel – komínové systémy

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. ( ďalej len spoločnosť) sa vzťahuje na keramické komínové systémy za nasledovných podmienok:

1. Rozsah záruky

A. 30 ročná záruka za bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí

Spoločnosť ručí za prevádzkovú a funkčnú bezpečnosť systému pri riadenom i samovoľnom vyhorení sadzí. Pokiaľ dôjde k vyhoreniu sadzí v komíne, ide o extrémne zaťaženie komínového telesa s teplotami 1000 – 1500°C v priebehu pár minút až hodín, komínové teleso nebude zdrojom požiaru. Teda konštrukcia komína nepustí tento požiar do okolitých stavebných konštrukcii. Môže dôjsť k prasklinám vo vložkách alebo napojovacích kusoch, nedôjde však k poškodeniu obvodového plášťa komína. Vyhoreniu sadzí zabráni pravidelné čistenie komína podľa aktuálne platnej legislatívy ( Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. – napr. spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW každé 4 mesiace) alebo podľa spôsobu využívania spotrebiča a teda aj komína. Intenzívne využívanie, nedodržiavanie pokynov výrobcu spotrebiča, používanie nevhodného typu paliva, alebo dokonca používanie spotrebiča na spaľovanie domového odpadu , vyžaduje oveľa častejšiu starostlivosť.

B. 30 ročná záruka za odolnosť proti prevlhnutiu

Spoločnosť ručí, že zostane zachovaná spoľahlivosť a funkčnosť komínového telesa, a to bezpečný odvod spalín nad strechu, tak aj ochrana pred prejavmi prevádzkového prevlhnutia a presiaknutia v smere zvnútra von. To znamená, že vlhkosť preniknuvšia cez vnútornú vložku určenú pre odvod spalín do izolačnej vrstvy sa neprejaví na vonkajšom povrchu komínového plášťa.

C. 30 ročná záruka za odolnosť proti korózii

Spoločnosť ručí, že nedôjde vplyvom pôsobenia kondenzátu zo spalín k prehrdzaveniu vnútornej steny komína, ani k úbytku jej hmoty, ktorý by viedol ku strate funkčnosti a spoľahlivosti. Záruka sa nevzťahuje na komíny používané pre priemyselné účely.

2. Doba platnosti záruky

Doba platnosti záruky začína okamihom zapojenia tepelného spotrebiča s napojením odvodu spalín na komínové teleso. Za dátum uvedenia do prevádzky a teda za začiatok platnosti záruky sa považuje doklad – „Potvrdenie o preskúšaní komínového telesa“ v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007. Pokiaľ tento doklad nebol vystavený a doložený v zmysle Reklamačného poriadku pri podaní reklamácie, považuje sa za deň, kedy začala plynúť záručná doba, deň predaja produktu zákazníkovi prostredníctvom obchodného partnera spoločnosti Schiedel Slovensko. Doba platnosti záruky končí dňom uplynutia 30 rokov (resp. doby na ktorú bola poskytnutá) odo dňa jej vzniku.

3. Uspokojenie nárokov z vád

Spoločnosť sa po posúdení vady, podľa svojho slobodného rozhodnutia, rozhodne pre výmenu alebo opravu poškodených dielov. Záruka sa vyslovene nevzťahuje na škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vadou nami dodanej časti, ako sú napr. náklady vzniknuté v súvislosti s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie nájomcu alebo užívateľa počas opravy atď.

4. Postup pri uplatnení nárokov z vád v zmysle záruky

1. Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to doporučeným listom alebo elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.

2. Oznámenie vady musí obsahovať:

a. Fotodokumentáciu poškodenia/ reklamovanej vady

b. Informáciu o pripojenom spotrebiči (výrobca, typ, výkon, použitý typ paliva)

c. Fotodokumentáciu spôsobu napojenia (dymovod a spôsob napojenia na komínové teleso)

d. Potvrdenie o preskúšaní komína

e. Doklady o čistení, prípadnej kontrole komína v zákonných lehotách stanovených Vyhl. MV SR 401/2007

f. V prípade, že komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru montážnej spoločnosti

5. Zánik záruky

Pretože sa naša spoločnosť na výstavbe a navrhovaní komínových systémov priamo nepodieľa, platia záruky iba v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich predpokladov:

• komínový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie.

• komínový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu).

• komínový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistená jeho údržba podľa platných predpisov, resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhe, pokiaľ boli udelené.

Záväzok našej spoločnosti zaniká v prípade, že:

• k poškodeniu častí komínového telesa došlo na základe zanedbania povinností súvisiacich s údržbou komínového telesa

• bolo komínové teleso používané v rozpore s deklaráciou vlastností komínového telesa výrobcom

• boli použité nesprávne komponenty a spôsoby napojenia dymovodu od spotrebiča

• na napojenie dymovodu neboli použité originálne prechodky zaručujúce dostatočnú a zodpovedajúcu dilatáciu

• poškodené diely boli vymenené pred tým, ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali s výmenou písomný súhlas

• reklamácia nebola podaná v súlade s pravidlami pre riešenie reklamácie v zmysle Reklamačného poriadku spoločnosti Schiedel Slovensko (oznámenie, sprístupnenie komína na kontrolu, fotodokumentácia).

Adresa pre riešenie reklamácii:

Schiedel Slovensko s.r.o.

Zamarovská 177

91105 Zamarovce

info.sk@schiedel.com

V Zamarovciach, 05/06/2018

Záruky a riešenie reklamácii

Záruky spoločnosti Schiedel – vykurovacie systémy

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY  Schiedel Slovensko s.r.o.
PLATNÉ PRE KUPUJÚCEHO (SPOTREBITEĽA) vykurovacích zariadení Schiedel KINGFIRE a SIRIUS

 1. Tieto reklamačné a záručné podmienky sú spracované podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky
 2. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci (obchodný partner predávajúci produkty Schiedel Slovensko s.r.o.) povinný vydať doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby montíže s uvedením dátumu predaja výrobku, o aký výrobok a za akú cenu bol výrobok poskytnutý spolu s identifikačnými údajmi predávajúceho, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak.
 3. Na výrobok je poskytnutá predávajúcim záruka za akosť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade nutnosti uvedenia do prevádzky autorizovanou, popr. odbornou firmou začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, ak si kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. V prípade nesplnenia tejto podmienky, plynie záručná doba od prevzatia výrobku.

Minimálna záručná lehota: Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov.

 1. Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby a chyby materiálu vzniknuté preukázateľne v priebehu platnej
  záručnej doby.
 2. Záruka sa nevzťahuje:

– na opotrebenie veci a dielov spôsobené ich obvyklým užívaním pri bežnej prevádzke výrobku, dielov vyžadujúcich pravidelnú výmenu a vyplývajúce z životnosti dielu samotného (najmä diely v priamom kontakte s ohňom ako napr. šamotové tehly, všetky tesnenia, sklo, dekoračná potlač skla, rošty, zarážky, mechanicky namáhané pružiny, … a pod.) a ďalej:
– na chyby vzniknuté zlou a neodbornou obsluhou a zásahmi, napojením na nedostatočne dimenzovaný komín alebo komín s nízkym ťahom, neprimeraným zaobchádzaním či použitím a nedodržaním podmienok pre používanie a údržbu (viď. Návod na obsluhu),
– na chyby spôsobené mechanickým poškodením,
– ak je výrobok skladovaný vo vlhkých a nekrytých priestoroch, popr. je používaný v priestoroch, so zvýšenou úrovňou vlhkosti ako sú stavby vo výstavbe a stavby pred trvalým užívaním a podobne
– na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, poveternostných vplyvov, násilného poškodenia,
– pri porušení garančných nálepiek a štítkov s výrobnými číslami,
– na poškodenie tovaru pri preprave (v prípade vlastnej prepravy). V prípade prepravy externou dodávateľskou službou si predávajúci vyhradzuje právo kontroly na mieste, kde bol výrobok prepravený.
– ak sa údaje na záručnom liste alebo nákupného dokladu líšia od údajov na výrobnom štítku.

 1. Na spotrebný materiál použitý pri oprave alebo výmene časti výrobku sa predĺženie záručnej doby nevzťahuje.
 2. Reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
 3. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ďalej je mu v 30-dňovej lehote povinný písomne ​​oznámiť spôsob a dátum vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 4. Reklamácie sa prijímajú a vybavujú výhradne písomne, len s kupujúcim, alebo tým, koho kupujúci písomne ​​zmocní.
 5. Pri reklamácii je kupujúci povinný oznámiť, príp. doložiť, typové označenie výrobku a podrobný opis reklamovanej chyby (napr. v akom režime a ako sa závada prejavuje, ako dlho po zakúrení, popis manipulácie s vecou pred vznikom poruchy a pod.).
 6. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že je výrobok reklamovaný u predávajúceho, ktorý výrobok predal a že je v záručnej dobe. Za najvhodnejšie pre preukázanie týchto skutočností je predloženie predajného dokladu
 7. Ostatné práva a povinnosti neupravené týmito podmienkami, sú upravené v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
 8. Zodpovedná a poverená osoba pre posúdenie a riešenie reklamácii v spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o. so sídlom v Zamarovciach, Zamarovská 177, je Ing. Maroš Plško, maros.plsko@schiedel.com.

 

Schiedel Slovensko, vydané dňa 01.10.2019

 

Záruky a riešenie reklamácii

Poverenie ing. Maroša Plška pre riešenie reklamácii

Záruky a riešenie reklamácii