Návod na použitie komínového telesa Schiedel

Návod na použitie komínového telesa Schiedel

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš produkt.

Dopojenie spotrebiča dymovodom by mala robiť skúsená osoba (krbár, kachliar, kúrenár)

Na dopojenie je potrebné použiť správne komponenty, ktoré zabezpečia dostatočnú dilatáciu oceľového dymovodu v šamotovom sopúchu.

V prípade použitia tzv. no name produktov pre napojenie dymovodu na sopúch, ktoré nezabezpečia elimináciu tepelnej rozťažnosti nebude uznaná reklamácia prasknutia šamotových komponentov spalinovej cesty

Pred uvedením spotrebiča (aj dočasného) do prevádzky zabezpečte kontrolu a preskúšanie komína podľa Vyhl. 401/2007 osobou odborne spôsobilou.

Ak pripojíte spotrebič nesprávnym spôsobom – napríklad „peterky“ bez zodpovedajúcej redukcie (prechodky) a budete tiež tento spotrebič používať bez deflektora, s nesprávnym množstvom a typom paliva a s dymovodom bez 90°kolena, nebude uznaná reklamácia poškodených šamotových komponentov spalinovej cesty.

Dôrazne odporúčame zakurovať v spotrebiči podľa pravidiel určených výrobcom spotrebiča alebo zakurovať tzv. od vrchu“ alebo tiež „po fínsky“.
V google vyhľadávači zadajte text pre vyhľadanie videa:
SPRÁVNE KÚRENIE V KACHĽOVEJ PECI ALEBO KRBE
alebo tiež
VIETE SPRÁVNE KÚRIŤ V KRBE?

Výrobca tepelného spotrebiča určuje typ paliva (druh dreva) a v akom stave má palivo byť (vlhkosť dreva).

Nepoužívajte spotrebič na tuhé palivá ako osobnú spaľovňu odpadov!

V prípade kovových komínových telies si pri prevádzke spotrebiča uvedomte, že teplota povrchu komínového telesa môže presiahnuť zápaľné teploty materiálov v blízkosti komína, pokiaľ nebola dodržaná ich odstupová vzdialenosť. Tiež vplyvom teploty môže dôjsť k zmene ich tvaru alebo teplotou komína môže byť ovplyvnená funkcia zariadenia v jeho blízkosti (TV, nábytok, …)

Prevádzková teplota komínového telesa je pre použitie v obytných priestoroch 400°C alebo 600°C. V prípade prekročenia týchto teplôt dochádza k zmene farby komínového plášťa, preto farebné zmeny na plášti komína svedčia o prekonaní prevádzkovej teploty, čo je v rozpore s Deklaráciou o vlastnostiach výrobku, nie je to chybou komína. V prípade farebnej zmeny plášťa komína bude reklamácia zamietnutá.

Vyvarujte sa dlhodobému pôsobeniu stavebného prachu na vonkajšom povrchu komínového telesa, zabezpečte jeho čo najskoršie očistenie, stačí spláchnutie prúdom vody.

Keďže sú povrchy kovových komínových telies z nehrdzavejúcej ocele, vyvarujte sa pôsobeniu iskier, prachu z rezania štandardnej oceľe na vonkajší povrch kovových komínov Schiedel.

Takéto pôsobenie naštartuje proces bodovej korózie. Bezprostredne to nebude mať vplyv na funkciu a požiarnu bezpečnosť komína, avšak postupne sa korózia následne bude šíriť.

Na spojoch komponentov – v miestach zvaru sa môže objaviť sfarbenie už po pár mesiacoch používania. Sfarbenie nebráni riadnemu užívaniu a funkcionalite komína.

K sfarbeniu dochádza v miestach zvaru, pri zváraní sa mení štruktúra ocele a tým aj jej farba, a môže dôjsť k zníženiu korozivzdornosti. Dané zníženie však nemá vplyv na životnosť komína ako aj jeho prevádzkyschopnosť a požiarnu bezpečnosť.

Nielen výrobca tepelného spotrebiča ale aj výrobca komínového systému určuje použiteľné palivá. Komín s tesnením, na plyn, má v sebe často tesnenie (možná pretlaková prevádzka) – takýto komínový systém nie je vhodný na tuhé palivá. Vyvarujte sa použitia tzv. ekohrášku. Je to zlisovaný uhoľný prach s neznámymi prímesami, veľakrát s vysokým obsahom síry. Toto palivo, jeho spaliny, dokáže zodpovedajúco odvádzať výhradne keramická vložka. Ako palivo tiež nie je možné PET fľaše ani lepené dosky, časti nábytku. Nepoužívajte spotrebič na tuhé palivá ako osobnú spaľovňu odpadov!

V prípade, že budete spotrebič používať v súlade s návodom na jeho použitie, správne dopojíte dymovod, bude vám ako spotrebič, tak dymovod a komín budú slúžiť dlhé desaťročia.
Samozrejme ak dodržíte lehoty na ich čistenia a údržbu …

 

Neskrátenú verziu návodu na použitie nájdete tu.