Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

A komín je pri takmer všetkých zdrojoch tou neodškriepiteľnou časťou.

Článok vyšiel na webe mojdom.zoznam.sk

<span class="entry-title-primary">Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov</span> <span class="entry-subtitle">A komín je pri takmer všetkých zdrojoch tou neodškriepiteľnou časťou.</span>

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda A1) a po roku 2020 to budú domy s takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda A0).

Medzi základné zdroje tepla na Slovensku patrí:
• kondenzačný kotol na zemný plyn,
• kotol na drevené peletky,
• kotol na kusové drevo,
• elektrické tepelné čerpadlo.

Plynový kondenzačný kotol

Plynové kondenzačné kotly sú moderné ekologické zariadenia s minimálnou až takmer žiadnou produkciou emisií, komfortnou obsluhou a možnosťou regulácie napr. prostredníctvom smartfónu. Majú vysokú účinnosť prípravy tepla na vykurovanie (až 97 %) a umožňujú okamžitú prípravu teplej vody prietokovým systémom. Nie je potrebný zásobník teplej vody, čo znižuje výšku investície do vykurovacieho systému, a nedochádza k stratám tepla. Na rozdiel od ostatných zdrojov tepla sa nevyžaduje výstavba kotolne. Kotol je možné umiestniť napr. do kúpeľne, predsiene a pod. Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu v porovnaní s ostatnými zdrojmi tepla vrátane samotnej inštalácie.

Plynové kondenzačné kotly majú účinnosť až 97 %.

Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu ako ostatné zdroje tepla.

Vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba.

Hodnotenia vykurovacích systémov určujú investičné a prevádzkové náklady.

Kotol na peletky

Kotly na peletky prinášajú znížený komfort vykurovania s vysokými emisiami najmä vysokoškodlivých tuhých znečisťujúcich častíc a CO2. Možnosti regulácie vykurovacieho systému sú obmedzené. Účinnosť moderných peletkových kotlov je na výbornej úrovni a vyžadujú si samostatnú kotolňu. Súčasťou kotla je zásobník peletiek s dopravníkom. Veľkosť zásobníka býva štandardne od 100 l (asi 1 deň vykurovania) až po 1 000 l (10 dní). Nevýhodou tohto systému je neustála potreba dopĺňania peletiek do zásobníka a nutnosť centrálneho skladovacieho priestoru. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Základná cena kotla so zásobníkom a podávačom je približne 3-krát vyššia ako cena kondenzačného kotla.

Kotol na drevo

Kotly na splyňovanie dreva sú najmenej komfortné ako na obsluhu, tak na reguláciu. Najefektívnejšia prevádzka splyňovacích kotlov je v rozsahu 50 % až 100 % menovitého výkonu. Celoročná účinnosť kotlov na drevo sa pohybuje okolo 70 %, podľa niektorých zdrojov aj nižšie. Samotné spaľovanie dreva je spojené vysokými emisiami (najmä vysokoškodlivé tuhé znečisťujúce častice a CO2). Aj pre tento systém vykurovania je potrebná samostatná kotolňa a skladovacie priestory. Prikladanie dreva do kotla je potrebné zabezpečiť manuálne, a to spravidla 3-krát za deň. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Kotly na drevo sú vysokocitlivé na kvalitu a vlhkosť dreva.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá sú moderné ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, s komfortnou obsluhou a špičkovou reguláciou. Vďaka tomu, že časť energie odoberajú z okolitého prostredia (čo je dôvod, prečo sa tepelné čerpadlá inštalujú a prevádzkujú), je príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu vysokoefektívna. Súčiniteľ COP (výkonové číslo) je výrazne závislý od vonkajšej teploty a teploty vody vháňanej do vykurovacieho systému. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je COP nižšie a prevádzkovanie tepelného čerpadla je neefektívnejšie. Reálne COP sa pohybuje okolo 3,00. Aby bolo čerpadlo schopné dodávať teplo aj pri teplotách pod 0 °C, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý čerpadlu priamo „pomáha“. Súčasťou čerpadla je aj zásobník na teplú vodu a zvyčajne sa vykurovací systém umiestňuje do kotolne.

Ktorý zdroj si teda vybrať z pohľadu ekonomiky?

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre:
1. investičné náklady,
2. prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia.
Výsledkom hodnotenia sú celkové náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15-ročné obdobie prevádzky zariadenia (TCO – Total Cost of Ownership).

Nový RD v energetickej triede A1

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania sme si zvolili nasledujúce parametre:
• rodinný dom v energetickej triede A1 s rozlohou 120 m2,
• nízkoteplotný podlahový vykurovací systém (teplovodný),
• potreba tepla (na vykurovanie a teplú vodu) je 13 630 kWh.
<span class="entry-title-primary">Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov</span> <span class="entry-subtitle">A komín je pri takmer všetkých zdrojoch tou neodškriepiteľnou časťou.</span>

Záver

Pri porovnávaní celkových nákladov na vykurovací systém počas 15 rokov je najvýhodnejšie kúrenie drevom. Nasleduje zemný plyn, peletky a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort, vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba. V prípade započítania nákladov na zriadenie kotolne a skladovacích priestorov (drevo, drevná štiepka) sa drevo posunie na posledné miesto.
Text: SPP – DISTRIBÚCIA
Foto: ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: Môj dom

Poznámka spoločnosti technika spoločnosti Schiedel Slovensko.

Nesúhlasíme s vyjadrením, že spotrebiče na tuhé palivá, ak máme na mysli nové spotrebiče do novostavieb, majú veľmi vysoké emisie pevných častíc ako aj CO2. Môžeme hovoriť o takmer rovnakých hodnotách ako má plynový kondenzačný spotrebič. Naviac pri CO2 a v spojitosti s drevom musíme konštatovať, že drevo, biomasa, je obnoviteľný a obnovujúci zdroj energie, keďže vyprodukovaný CO2 z horenia drevnej hmoty je spätne využívaný v prírode ako neoddeliteľná súčasť fotosyntézy. Z toho vychádza peletkový kotol výrazne lepšie ako je uvedené. Zásobníkový ohrev teplej úžitkovej vody je výrazne výhodnejší ako prietokový ohrev, ktorý zaťažuje tepelnú sústavu kotla.

Pri kotli na drevo platí takisto pochybnosť o tvrdení o výraznej tvorbe pevných prachových častíc a CO2. Samozrejme ak slúži kotol ako domáca spaľovňa odpadu, tak k danej výraznej tvorbe dochádza. Avšak pri správnom prevádzkovaní so zodpovedajúcim palivom a samozrejme s komínom (dôležitá je dostatočná účinná výška komína pre potreby kotla – požiadavka na ťah).

V prípade potreby dovysvetlenia, nás prosím neváhajte kontaktovať.

Ing. Maroš Plško – 0905 412 491