Ukončení komínů nad střechou

Doporučené varianty komínové hlavy

Důležité, a někdy i kritické místo představuje nadstřešní část komína. Její správná výška je důležitá pro zajištění odvodu spalin a jejich rozptylu do volného ovzduší. Musí ladit s tvarem střechy a krytinou. Nesmí být zdrojem zatékání vody do objektu. Materiál a provedení ovlivňuje životnost, správná volba minimalizuje nároky na údržbu.

Ukončení komínů

Způsob řešení

Komínová hlava má v první řadě odolávat povětrnostním podmínkám při současném namáhání teplotou a vlhkostí zevnitř. Ne všechny materiály to vydrží. Přestože platné předpisy a normy hovoří o odolnosti proti mrazu, je s podivem, jak často se na tuto zdánlivou samozřejmost zapomíná.

Použití prefabrikovaných prvků
Vzhledem k rychlosti montáže se k ochraně komína nad střechou stále více používají prefabrikované dílce. Ty jsou přizpůsobeny vyráběným komínovým systémům: funkcí, provedením, technologií montáže.

Výška komínu nad střechou
 • Výška nad šikmou střechou

Výška komína nad šikmou střechou je stanovena v ČSN 73 4201. Nad šikmou střechou musí mít komín ústí minimálně 650 mm nad hřebenem. Tam, kde toto pravidlo není možné dodržet lze použít komínové nástavce. ČSN 73 4201 pak dále popisuje podmínky, které musí být při návrhu komínů nad střechou respektovány, např. pokud je komín od hřebene dále než 2 m.
V případě použití soupravy komínové hlavy (konické vyústění) je výška nerezového kónusu započtena do výše uvedených 650 mm. Výška kónusu odpovídá cca průměru průduchu (keramické vložky).

 • Výška nad plochou střechou

Jednotná výška min. 1,0 m u komínů s odtahem spalin od spotřebičů bez rozdílu paliv. Za plochou střechu je považována střecha, jejíž sklon od vodorovné roviny je menší než 20°.

Podrobněji ČSN 73 4201 v platném znění

Výška nad střechou – výtah z normy

Ukončení komínů
Prefabrikované pláště

Nejvyšší stupeň prefabrikace představuje komínový plášť. Usazuje se jako jediný kompletní celek na komínovou hlavu. Spodním okrajem končí nad střešní krytinou. Toto řešení vytváří spolehlivé uzavření komína vůči vodě, přesah pláště nad oplechováním potom maximálně a dlouhodobě vylučuje riziko zatékání vody do objektu.

Prefabrikovaný komínový plášť je vysoce kvalitní výrobek z vláknitého betonu. Jako výztuž jsou zde použita rozptýlená skelná vlákna. Součástí výrobku je krycí deska. Komínové pláště jsou k dispozici v délkách 75 až 250 cm, délkově se upravuje na stavbě úhlovou bruskou podle sklonu střechy.

Prefabrikované komínové pláště jsou dodávány v provedení:

 • cihlová struktura červená
 • cihlová struktura hnědá
 • cihlová struktura černá
 • omítková struktura bílá

Tepelná izolace

Prefabrikovaný komínový plášť umožňuje vložení dodatečné tepelné izolace. Toto opatření se doporučuje vždy při použití spotřebičů s nízkou teplotou spalin nebo u občas provozovaných komínů, u komínů s nadstřešní částí vyšší než 1 m a v chladných klimatických oblastech.

Pro komínové systémy: Absolut, UNI Advanced, Stabil, Multi

Ukončení komínů
struktura omítková bílá
Ukončení komínů
struktura cihlová červená
Ukončení komínů
struktura cihlová hnědá
Ukončení komínů
struktura cihlová černá
Komínová hlava FINAL

Komínová hlava Final je originálním systémem pro řešení nadstřešní části systému UNI ADVANCED a STABIL. Nadstřešní část je v tomto případě tvořena pomocí segmentů z hutného betonu skladebné výšky 7,5 cm, které vytvářejí výsledný vzhled cihelného zdiva. Doporučená výška použití je do 1,5 m. Při větších výškách doporučujeme konzultaci s technickým oddělením Schiedel.

Statika

Pro základní statické zajištění slouží statická souprava 2×3 m dodávaná jako součást sady Final. Nezkrácené výztužné tyče se zasunou do dvou úhlopříčně protilehlých armovacích otvorů a zalijí zálivkou podle montážního návodu. Tím dojde k propojení nadstřešní části z prvků UNI*** FINAL s komínovými tvárnicemi.

Výška založení

Prvky Final jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti. V případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, může vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek Final v nejvyšší možné úrovni (s ohledem na oplechování komína) nebo použít dodatečnou tepelnou izolaci v interiéru.

Oplechování

Oplechování komínu ukončeného prvky Final, se provádí dle ČSN 73 3610. Dilatační lišta je stažena v rozích (falcováním apod.), není mechanicky kotvena do zdiva z prvků Final.

Pro komínové systémy UNI Advanced, Stabil.

Hlava FINAL s nerezovou deskou

Ukončení komínů

FINAL černý

Ukončení komínů

FINAL hnědý

Ukončení komínů
Obezdívka

Obezdívka na krakorcovou desku je tradičním, avšak nejvíce pracným řešením nadstřešní části komínů. Provádí se na krakorcovou desku, která musí být osazena pod úrovní průchodu komína střechou. Únosnost krakorcové desky je do 4,0 m výšky obezdívky. Pro obezdívku je nutno použít kvalitní lícové mrazuvzdorné cihly malého formátu.

Obdezdívka z cihel na krakorcovou desku

Ukončení komínů
Zateplení
Pokud se rozhodnete použít úpravu nadstřešní části omítkou, doporučujeme provést tuto úpravu pomocí zateplovacího systému. Zde je nutno použít systém na bázi minerálně vláknitých desek s tloušťkou 5 – 6 cm. Pro ukončení komína je v tomto případě k dispozici krycí deska pro zateplení s přesahem 8 cm.

Deska pro zateplení s přesahem 8 cm

Ukončení komínů
Komínový plášť Nordic
Ukončení komínů
Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav – viz návod ZDE. Základní doporučené zásady statického zajištění ke stažení ZDE

Komínové nástavce

Komínové nástavce z třívrstvých nerezových systémů se používají jednak pro vyřešení problémů komínů s nedostatečnou účinnou výškou (které jsou umístěny například daleko od hřebenu střechy nebo blízko vyšších objektů, u nízkých objektů, kde komín musí mít vzhledem k použitému spotřebiči určitou účinnou výšku, výrazně převyšující objekt apod.) nebo tam, kde je jejich použití vyvoláno architektonickými požadavky. Kombinace univerzálního keramického komína s mimořádně dlouhou životností, uvnitř budovy, a subtilního třívrstvého nerezového nástavce nad střechou je potom ideálním řešením.

Pro komínové nástavce se využívá standardních prvků systémů

Komínové nástavce jsou z hlediska druhu paliva použitelné podle jednotlivých systémů:

Schiedel ICS 25
Pro plynná a kapalná paliva

Schiedel ICS 50
Univerzální pro všechna paliva

Schiedel KeraStar
Univerzální pro všechna paliva

Konstrukční řešení

Maximální výška standardně dodávaných nástavců je 2,5 m. Větší výšky nástavců jsou možné, jen je-li vyřešeno statické zajištění.
Přechod mezi keramickým komínem a nástavcem je řešen pomocí prvku pata nástavce, který je osazen na poslední komínové tvárnici.

Nerezový komínový nástavec

Ukončení komínů
Průchod komínu střešním pláštěm

Upevnění komína ve střešním plášti není jen estetickou otázkou, ale má klíčový vliv na bezpečnost a stabilitu budovy. Důležitou roli hraje pak napojení střešní krytiny na konstrukci komína. Kvalitní provedení tohoto detailu minimalizuje riziko průniku vlhkosti do objektu. K tomu slouží příslušenství BRAMAC, které umožňuje estetické a spolehlivé provedení takového detailu. Výhodou těchto produktů je univerzální použití ale i rychlá a jednoduchá montáž. 

Systémová skladba

Ukončení komínů
prvky final
Ukončení komínů
obezdívka z cihel
Ukončení komínů
komínový plášť

Reference

Ke stažení

Detaily prostupu komínu střešní konstrukcí

Detaily prostupu komínu střešní konstrukcí

Konstrukční detaily v pdf
1.04 MB
Montážní návod - kotevní prvek

Montážní návod - kotevní prvek

1.08 MB
Podklady pro projektanty - KERAMIKA

Podklady pro projektanty - KERAMIKA

Keramické komíny Schiedel v přehledu.
8.39 MB
Prostup střechou WAKAFLEX

Prostup střechou WAKAFLEX

918.03 KB
Technický list - statické zajištění

Technický list - statické zajištění

Statické zabezpečení
101.79 KB

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  Pole s* jsou povinná

  Tento formulář směřuje na centrálu společnosti a bude předám kompetentní osobě, tak aby Váš dotaz byl co nejrychleji zodpovězen.

  Všeobecné info

  Výška komína od podlahy po jeho ukončení

  Procházet

  V případě více příloh nahrajte ZIP - maximální velikost 10 MB

  Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje, zpracujeme dle směrnic společnosti Schiedel, s.r.o. a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  CAPTCHA
  Please wait...