30letá záruka = záruka společnosti s více než 75letou zkušeností s komíny.

SCHIEDEL JE KVALITA

Jsme výrobce, distributor komínových řešení, ventilačních a topných systémů.

Při realizaci a používání našich výrobků mohou nastat problémy, jejichž příčiny mohou být různé. Snažíme se najít řešení v rámci reklamačního řízení, abychom zachovali spokojenost zákazníků.

Kromě záruk stanovených obchodním zákoníkem poskytuje naše společnost 30leté záruky, garance. Více informací o pravidlech pro jejich uplatňování a také o pravidlech pro reklamace naleznete přímo zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Rodina u krbu.

Záruky Schiedel – komínové systémy

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka společnosti Schiedel, s.r.o. (dále jen společnost) se vztahuje na keramické komínové systémy za následujících podmínek:

  1. Rozsah záruky

A. 30letá záruka na bezpečnost komína v případě vyhoření sazí.

Společnost garantuje provozní a funkční bezpečnost systému v případě řízeného i samovolného vyhoření sazí. Pokud dojde k vyhoření sazí v komíně, jedná se o extrémní zatížení komínového tělesa teplotami 1000 – 1500 °C v řádu minut až hodin, komínové těleso nebude zdrojem požáru. Komínová konstrukce tedy neumožní rozšíření tohoto požáru na okolní stavební konstrukce. Mohou se objevit trhliny ve vložkách nebo spojovacích dílech, ale nedojde k poškození komínového pláště. Vyhoření sazí zabrání pravidelné čištění komína v souladu s aktuální platnou legislativou ( čl. MV ČR Vyhláška č. 34/2016 Sb. – např. u spotřebičů na pevná paliva s výkonem do 50 kW každé 4 měsíce) nebo podle způsobu používání spotřebiče, a tedy i komína. Intenzivní používání, nedodržování pokynů výrobce spotřebiče, používání nevhodného druhu paliva nebo dokonce používání spotřebiče ke spalování domovního odpadu vyžaduje mnohem častější péči.

B. 30letá záruka proti provlhnutí

Společnost zaručuje, že bude zachována spolehlivost a funkčnost komínového průduchu, a to jak bezpečný odvod spalin nad střechu, tak ochrana před účinky provozního přehřátí a zatékání směrem dovnitř ven. To znamená, že vlhkost pronikající vnitřní vložkou určenou k odvodu spalin do izolační vrstvy se nebude projevovat na vnějším povrchu komínového pláště.

C. 30letá záruka na odolnost proti korozi

Společnost zaručuje, že nedojde ke korozi vnitřní stěny komína v důsledku působení kondenzátu spalin ani k úbytku hmotnosti, který by měl za následek ztrátu funkčnosti a spolehlivosti. Záruka se nevztahuje na komíny používané pro průmyslové účely.

2. Doba trvání záruky

Doba platnosti záruky začíná okamžikem připojení tepelného spotřebiče kouřovodem ke komínovému průduchu. Za datum uvedení do provozu, a tedy za počátek platnosti záruky, se považuje datum vystavení dokladu – “Revize komínového tělesa” ve smyslu vyhlášky č. 34/2016 Sb zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Pokud tento doklad nebyl vystaven a doložen v souladu s reklamačním řádem při uplatnění reklamace, je datem počátku záruční doby datum prodeje výrobku zákazníkovi prostřednictvím obchodního partnera Schiedel, s.r.o. Záruční doba končí uplynutím 30 let (nebo doby, na kterou byla poskytnuta) od data jejího vzniku.

3. Uspokojení nároků z vad

Společnost podle svého uvážení po posouzení závady rozhodne o výměně nebo opravě poškozených dílů. Záruka se výslovně nevztahuje na škody, které přímo nebo nepřímo souvisejí s vadou námi dodaného dílu, jako jsou náklady vzniklé v souvislosti s odstavením topného systému, náklady na přemístění nájemce nebo uživatele během opravy apod.

4. Postup při uplatňování nároků z vad v rámci záruky

1. Závadu je třeba oznámit písemně ihned po jejím zjištění doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přijetí společnosti.

2. Oznámení vady musí obsahovat:

a. Fotodokumentaci reklamovaného poškození/ vady.

b. Informace o připojeném spotřebiči (výrobce, typ, výkon, druh použitého paliva).

c. Fotodokumentace způsobu připojení (kouřovod a způsob připojení ke komínu).

d. Revizní zprávu ke komínu

e. Doklad o čištění, případně kontrole komína v zákonných lhůtách stanovených čl. MV ČR Vyhláška č. 34/2016 Sb.

f. Pokud byl komínový systém postaven dodavatelsky, musí být k dopisu přiložena faktura montážní firmy.

5. Uplynutí záruky

Vzhledem k tomu, že se naše společnost přímo nepodílí na výstavbě a projektování komínových systémů, platí záruky pouze při kumulativním splnění následujících podmínek:

– komínový systém musí splňovat požadavky na topné zařízení a stavební konstrukci.

– komínový systém musí být zhotoven z originálních dílů dodaných poskytovatelem záruky v souladu s uznávanými stavebními předpisy (tj. podle platných norem nebo našich montážních návodů).

– komínový systém musí být používán k určenému účelu a musí být udržován v souladu s platnými předpisy nebo provozován v souladu s návodem k obsluze, pokud existuje.

Závazek naší společnosti zaniká, pokud:

– došlo k poškození částí komínového systému v důsledku zanedbání údržby komínového systému.

– komínový průduch byl používán v rozporu s prohlášením výrobce o vlastnostech komínového průduchu

– byly použity nesprávné součásti a způsoby připojení kouřovodu ke spotřebiči

– k připojení kouřovodu nebyly použity originální napojovací díly zaručující dostatečnou a přiměřenou roztažnost

– poškozené díly byly vyměněny dříve, než jsme provedli posouzení poškození a zjistili příčinu poškození a než jsme k výměně dali písemný souhlas

– reklamace nebyla podána v souladu s pravidly pro vyřizování reklamací podle reklamačního řádu Schiedel, s.r.o. (oznámení, zpřístupnění komína k prohlídce, fotodokumentace).

Adresa pro vyřizování reklamací:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
info.cz@schiedel.com

V Nehvizdech, 1.3.2024

Záruky Schiedel – kamnové systémy

REKLAMNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Schiedel, s.r.o.
Platí pro kupujícího (spotřebitele) topných zařízení Schiedel KINGFIRE, SIRIUS, SARGAS a MIMAS.

Tyto záruční a pozáruční podmínky jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky
Na žádost spotřebitele je prodávající (obchodní partner prodávající výrobky Schiedel, s.r.o.) povinen vystavit doklad o koupi výrobku nebo o poskytnutí montážní služby, na kterém je uvedeno datum prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek poskytnut, spolu s identifikačními údaji prodávajícího, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Na výrobek poskytuje prodávající záruku po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku spotřebitelem. Je-li nutné uvedení do provozu autorizovanou nebo odbornou firmou, začíná záruční doba běžet ode dne uvedení do provozu pouze v případě, že kupující objednal uvedení do provozu do tří týdnů od převzetí výrobku a poskytl včas a řádně potřebnou součinnost k provedení servisu. V případě nesplnění této podmínky běží záruční doba od převzetí výrobku.
Minimální záruční doba: minimální zákonná záruční doba činí 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na všechny výrobní a materiálové vady, které se prokazatelně vyskytly během příslušné záruční doby.

Na korpus krbové vložky poskytujeme záruku 5 let. Na všechny mechanické díly a díly, které jsou v kontaktu s ohněm, poskytujeme záruku 2 roky.

Záruka se nevztahuje na:
– opotřebení věci a dílů způsobené běžným používáním při běžném provozu výrobku, díly vyžadující pravidelnou výměnu a vyplývající ze samotné životnosti dílu (zejména díly přicházející do přímého styku s ohněm, jako jsou šamotové výstelky spalovací komory, veškerá těsnění, sklo, dekorativní potisk skla, rošty, zarážky, mechanicky namáhané pružiny, … atd:
– závady způsobené špatnou a neodbornou manipulací a zásahy, připojením k poddimenzovanému komínu nebo komínu s malým tahem, nevhodnou manipulací nebo používáním a nedodržením podmínek používání a údržby (viz návod k obsluze),
– poškození způsobené přetápěním spotřebiče, používáním nevhodného paliva a paliva v nepřípustném množství, poškození způsobené deflagrací,
– závady způsobené mechanickým poškozením,
– pokud je výrobek skladován ve vlhkých a nezakrytých prostorách nebo používán v prostorách se zvýšenou vlhkostí, jako jsou budovy ve výstavbě a budovy před trvalým užíváním apod.
– na poškození způsobené přírodní katastrofou, povětrnostními vlivy, násilným poškozením,
– porušení záručních nálepek a štítků se sériovým číslem,
– poškození zboží během přepravy (v případě vlastní přepravy). V případě přepravy externí doručovací službou si prodávající vyhrazuje právo kontroly v místě, kam byl výrobek přepravován.
– pokud se údaje na záručním listu nebo dokladu o koupi liší od údajů na výrobním štítku.

Na spotřební materiál použitý při opravě nebo výměně části výrobku se nevztahuje prodloužení záruční doby.
Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále je prodávající povinen do 30 dnů písemně vyrozumět spotřebitele o způsobu a datu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodnit zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené k provedení opravy.
Reklamace se přijímají a vyřizují pouze písemně, a to pouze s kupujícím nebo s osobou, kterou kupující písemně pověřil.
Při reklamaci je kupující povinen oznámit, případně doložit, typové označení výrobku a podrobný popis reklamované vady (např. v jakém režimu a jak se vada projevuje, za jak dlouho po zahřátí, popis zacházení s věcí před vznikem vady apod.)
Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že výrobek reklamuje u prodávajícího, který výrobek prodal, a že se na něj vztahuje záruka. Nejvhodnějším prostředkem k prokázání těchto skutečností je předložení prodejního dokladu.
Další práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami upravují příslušné právní předpisy České republiky.
Odpovědnou a oprávněnou osobou pro posuzování a vyřizování reklamací ve společnosti Schiedel, s.r.o. se sídlem v Nehvizdech, Horoušanská 286 jsou Ing. arch. Rostislav Matrka, rostislav.matrka@schiedel.com a Jan Kohout, jan.kohout@schiedel.com

V Nehvizdech, 1.3.2024