Schiedel ponúka osvedčené riešenia a servis

Legislatíva

Legislatívu k komínovým telesám tvorí komplex zákonov, vyhlášok a noriem.
Na stránke nájdete ich názvy a popis. Pri verejne dostupnom obsahu Vám ponúkame link na otvorenie.V prípade, že budete potrebovať nájsť konkrétnu informáciu, neváhajte nás kontaktovať.
Pracovníci nášho technického oddelenia Vám hľadanú informáciu nájdu a vysvetlia.
Legislatíva

Vyhl. 401/2007 – o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného  vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Vyhl. 248/2023, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

STN EN 15287-1 – Komíny – Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív

  • upravuje výšku komína, okrem iného. Pravidlá pre komíny od tuhých palív v šikmej streche (sklon viac ako 20°) v zjednodušenom nákrese nájdete tu 

STN EN 13384-1 – Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

STN EN 13384-2 – Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív

 

Pri rekonštrukcii starých komínov sa používa:

STN 73 42 01 – Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia

STN 73 42 10 – Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov